سما
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سما
آرشیو وبلاگ
      اعتقادی (بنام خدا آزادی وبلاکهای ((طتنجیه )) برای خداست و بهیچ حزب وگروهی وابسته نیست . سما .)
کتاب رهن نویسنده: سما - پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢

                                     بسم  الله الرحمن الرحیم


                     کتاب الرهن(ازکفایة المسائل فارسی)


و فیه احکام و مسائل:
مسأله ـ جایز است که از مدیون رهن و گرو بگیرند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.


                

مسأله ـ شرط نیست که قیمت چیزی را که به گرو می‏گذارند به اندازه دین باشد بلکه هرگاه قیمت آن کم‏تر از دین یا بیشتر یا مساوی باشد جایز است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ سزاوار نیست که از مؤمن رهن بگیرند اگرچه جایز باشد حتی آن‏که از حضرت صادق علیه السلام  گرو خواستند و یک موی از ریش مبارک را به گرو دادند و در وقت ادای دین پس گرفتند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ رهن باید در دست طلب‏کار باشد و جایز است که مدیون عاریه کند آن را از طلب‏کار و برگرداند به سوی او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ مال غیر را نمی‏توان به رهن گذارد مگر به اذن او و هرگاه کسی مال غیر را بی‏اذن او به رهن گذارد صاحبش می‏تواند که آن را پس بگیرد و واجب است که آن را پس بدهند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست که طلب‏کار رهن را بفروشد بی‏اذن مدیون. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که رهنی گذارد و غایب شد جایز نیست که آن را بفروشند تا آن‏که بیاید و هرگاه از آمدن او مأیوس شدند جایز است که طلب‏کار آن را بفروشد پس اگر قیمت آن مساوی طلب او یا کم‏تر باشد اخذ می‏کند آن را و هرگاه بیشتر از طلب او باشد آن زیادی را باید نگاه دارد تا آن‏که صاحبش بیاید و به او دهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که فوت شود و گروهایی چند در میان ترکه او باشد و معلوم نباشد که گروها از کیست و به چند گرو بوده، آن گروها مانند سایر ترکه او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه چیزی که گرو گذارده‏اند تلف شود بدون تفریط مرتهن، ضرری است که به مدیون رسیده و طلب‏کار طلب خود را می‏گیرد مگر آن‏که تقصیری و تفریطی در حفظ آن کرده باشد، پس قیمت آن را از بابت طلب خود باید حساب کند پس اگر قیمت آن کم‏تر از طلب او است باقی طلب را مطالبه می‏کند و اگر قیمت آن بیشتر از طلب او است زیادی را باید به مدیون بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه بعض از چیزی که به گرو گذارده‏اند تلف شود، همان باقی مانده گرو است از برای طلب. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدیون گرو خود را از مرتهن عاریه کند و در نزد او تلف شود، ضرری است که به خود او رسیده و دین خود را باید بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه چیزی را که به گرو گذارده‏اند زمین زراعتی باشد و محصولی داشته باشد آن محصول از مدیون است. پس اگر طلب‏کار آن را ضبط کرد باید از بابت طلب خود حساب کند پس اگر قیمت آن مساوی طلب او است مرهون را باید واگذارد به صاحبش و اگر قیمت محصول زیاده از طلب او است آن زیادی را با اصل مرهون باید به مدیون برگرداند و اگر کم‏تر از طلب او است اصل مرهون به رهن باقی است تا تمام طلب را بدهند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که کنیزی را به گرو داده باشد می‏تواند که با او مقاربت کند و مجامعت با او منافاتی با گرو بودن او ندارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه حیوانی را به گرو داده باشند اگر مخارج آن حیوان را مرتهن می‏دهد می‏تواند که منتفع شود به سواری آن و خوردن شیر آن و اختلاف مابین مخارج حیوان و انتفاع از آن باید ملاحظه شود، و هرگاه مخارج آن را مدیون می‏دهد اجرت سواری و قیمت شیر آن از بابت طلب باید محسوب شود مگر آن‏که مرتهن تصرفی در سواری و شیر آن نکند و خود راهن تصرف کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مرتهن می‏تواند که بخرد از راهن مرهون را. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدیونی طلب‏کارهای متعدد داشته باشد و در نزد بعضی گروی داشته باشد و مفلس شود و فوت شود و ترکه او وفا نکند به جمیع دیون او، باید گرو را با سایر اموال او در میان طلب‏کاران او قسمت کرد هریک به اندازه طلب او و گرو مخصوص مرتهن نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه گروی در نزد کسی باشد و مدیون فوت شود و ورثه او ندانند که گروی در نزد او است و خوف این دارد که اگر اقرار کند که گروی در نزد او است ورثه انکار طلب او را بکنند و گرو را بگیرند، می‏تواند که طلب خود را از آن گرو وصول کند و اگر قیمت آن زیاده از طلب او است آن زیاده را به ورثه دهد. و هرگاه اقرار کرد و ورثه انکار طلب او را کردند مرهون را باید به ورثه رد کند. پس هرگاه شهودی دارد و در نزد حاکم شرع ثابت می‏کند و بعد از اثبات قسم هم می‏خورد طلب خود را از ورثه می‏گیرد و هرگاه شاهدی ندارد و ورثه انکار طلب او را دارند، تسلط قسمی دارد که ورثه قسم یاد کنند بر نفی علم خود که ما نمی‏دانیم که او طلب دارد، پس اگر قسم یاد نکردند باید طلب او را بدهند و اگر قسم یاد کردند مطالبه طلب او به قیامت خواهد افتاد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه راهن مرتهن را در ضمن عقد وکیل در حیات و وصی در ممات خود کند که هرگاه در رأس موعد طلب او نرسید مرهون را بفروشد و استیفای حق خود کند و هرگاه قیمت آن زیاده از دین باشد رد کند و هرگاه کم‏تر باشد مطالبه باقی را بکند جایز است از برای مرتهن که به وکالت و وصایت خود عمل کند و راهن نمی‏تواند او را عزل کند یا منع از فروش کند چرا که عقد رهن از جانب راهن عقد لازم است و شرط در ضمن عقد لازم، لازم است. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مرهون در نزد مرتهن تلف شود به تقصیری و تفریطی از جانب او، ضامن اعلی قیمت مرهون است. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه در قیمت مرهون تلف شده به تفریط مرتهن اختلاف شود، قول راهن را باید گرفت با قسمی که یاد کند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و ادعای اجماع کرده‏اند.
مسأله ـ هرگاه در میان طلب‏کار و مدیون اختلاف شود در چیزی که از مال مدیون در دست طلب‏کار است، پس طلب‏کار مدعی باشد که این چیز مرهون است در نزد من و مدیون مدعی باشد که این چیز ودیعه و امانت است در نزد تو و شاهدی هم در میان نیست، قول مدیون را باید گرفت با قسمی که یاد کند بر مدعای خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه در میان راهن و مرتهن اختلاف شود در تفریط مرتهن و شاهدی هم در میان نباشد، پس قول مرتهن را باید گرفت با قسمی که یاد کند که تفریط نکرده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.

  نظرات ()
مطالب اخیر ارتباط با جن خاتمه ناصریه پند وعبرت تزاحم وپیشی گرفتن در حرم تراحم وپیشی گرفتن در حرم ابزار جادوگران تفسیر گوشی قضاوت کانال طتنجیه ماجرای طلوع وغروب
کلمات کلیدی وبلاگ