سما
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سما
آرشیو وبلاگ
      اعتقادی (بنام خدا آزادی وبلاکهای ((طتنجیه )) برای خداست و بهیچ حزب وگروهی وابسته نیست . سما .)
ابزار جادوگران نویسنده: سما - دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٥

بسماللهالرحمنالرحیم

ابزارجادوگران

جادوگری و پیشگویی یا خبر از پنهانی ودرون مردم دادن برای رعیت دراسلام حرام است 


بسم الله الرحمن الرحیم

ابزار جادوگران

جادوگری و پیشگویی یا خبر از پنهانی ودرون مردم دادن برای رعیت دراسلام حرام است زیرا جادوگر از ابزاری پنهانی برای زیان رسانیدن بمردم استفاده می کند وپیشگو خود را بتکلف می اندازد تا ازآینده خبردهد بااینکه پیشگویی با توجه بمسآله بداء در صورت لزوم کار و معجزه انبیاء واولیاء است وکسی که مدعی غیب گویی است  ازاسرار پنهانی مردم اطلاع می دهد تا در میان عوام الناس برای خود مقامی از مقامات اولیای خدا راجا اندازد ولی انسانهای روشن گول نمیخورند چرا که اینهمه مخترعین را با اینهمه اختراعات واکتشافات مفید می بیند که چگونه جهان و اعصار رامتحول ساخته اند وهیچیک کوچکترین ادعایی از قبیل نبوت و امامت و ولایت و وساطت را نکرده اند ولی یک صوفی معتادی که مبتلا بانواع مواد است وخود را فانی در خدا میپندارد با شعبده کاسه آبی را گل آلود می کند ومی گوید دست کن دست می کنی یک قفل مثلا در دست شما پیدا می شود آنگاه ادعا می کند من موکل دارم جن بفرمان منست و موکل من خبر داد که شما را جادو کرده اند وبا این قفل بسته اند فلان مبلغ کلان رابدهید تا شما را باز کنم واین عوام بیچاره همینقدر شعور ندارند که باو بگویند توکه موکل داری وچنین توانی دارد بگو از گنجهای ته دریا برایت بیاورند آیا تا بحال در دنیا دیده شده که بگویند جن ها پولهای یک بانک را دزدیدند توآگر جن دراختیار داری بگو دلار های کفار ومنافقین ودشمنان خدا رابرایت بیاورند این نمونه کوچکی ازجادوگریهای آنهاست پس ازآنجا که دراشیاء خواص و آثاربیشماری وجود دارد جادوگر از آثار پنهانی وزیان آور استفاده میکند گاه گویند که انسانهای خوبی  ازآثار پنهانی برای کمک بمردم استفاده می کنند عرض میشود اگر آثار پنهانی مشروعیت دارد آن شخص جادوگر نیست بلکه طبیب ودکتر است ولی اگرمشروعیت ندارد حرام است وآن شخص طبیب نیست و خداوند در حرام شفا قرار نداده است چنانکه جادوگران با ادرار انسان یا شراب وامثال اینها از نجاسات وکثافات بعضی جادوهای خود را انجام میدهند از جمله وسائل مهم جادو گران یکی سخن چینی و یکی شعبده است چنانکه آموزگاران جادو تصریح کرده اند باینکه جادوی بدون سخن چینی چندان تاثیری ندارد و یکی دیگر از ابزار جادو اشعه ایست که ازچشم بیرون میآید که چشم زخم موثر و طبیعی جزو آن است و در مقاله جادوی چشم و چشمان جادویی سخن ازآن بمیان آورده شد که جادوگر با تمرین قوه طبیعی خود را در اختیار میگیرد و بمردم ضرر می رسانند پس گرچه امر جادوگری بسیار کهن و قدیمیست و کیفیات و کمیاتش از حد احصا بیرونست وتا ظهور دجال لعنه الله همیشه روبافزونی و پیدایش و ظهوردرانواع وافراد واشخاص دارد ولی برای مقابله و دفع با مطالعه حرز شیخ اوحداعلی الله مقامه پس از شناخت جادوگران انسی وجنی ورؤسا و خدمت کارانشان بیک سری از ابزارواسلحه جادوگران برخورد می کنیم که جهت روشنگری و توجه دراینجا قدری توضیحا فارسی میشود.     

1-    ازجمله آنها تزویر وحقه بازی ومکرونقشه است ودر قرآن است که خداوند بحضرت موسی علی نبینا آله وعلیه السلام  فرموده : وأَلْقِ ما فی‏ یَمینِکَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِنَّما صَنَعُوا کَیْدُ ساحِرٍ وَ لا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتى‏ یعنی ای موسی عصای در دست خود رابینداز که جادوهای ساخته آنها را می بلعد و همانا ساخته های آنها نقشه وتزویریک جادوگرست وجادوگر هرکجا بیاید پیروز نمیشود 

2-    واز جمله لوازم کار جادو گر استفاده از تصویر وعکس است که در اسلام عکس انسان راکشیدن یا مجسمه سازی حرام است ولی جادوگران با اینوسیله کارها می کنند که ذکر کیفیاتش بد آموزی می شود والعاقل بکفیه الاشاره

3-     از جمله لوازم جادوگران زشت جلوه دادن انسان واراسته است چنانکه علناً در مردم مشاهده میشود که چطور یکدیگر را از چشمها می اندازند وبد نام می کنند تا اینکه یکدیگر را تفسیق و تکفیر می کنند بخصوص بین فرقه ها وعلمای حسود و آخوندهای بی تقوا و سخنران جندقی ها از زبان آنها می گفت هرکس می خواهد این کارها را بیاموزد اصلش پیش ماست باید تهمت زدن ودروغ گفتن را ازما بیاموزد.

4-    بوی گند و بد و تعفن  یکی از ابزار لازم جادو گرست مثل فضله سگ وگربه وسایر گندیده های تجربی آنها

5-    برق چشم یکی از مؤثر ترین جادوهای قوی است که قدرت تخریبش می تواند قله کوه را پایین آورد انسان سالم را بقبرستان فرستد وعمارات مرتفع را فرود آورد

6-    بزرگ نمایی جادو گر بااینکه فرد عاجز وناتوانی است اما با بزرگ نمایی خود وامورش ایجاد رعب ووحشت نموده وکارش را پیش میبرد مثلا یک نفر را سی نفر یا پنجاه نفر نشان می دهد و گاهی از پنجاه نفر لشگری عظیم می نمایاند وهمچنین موجودات دیگر را چنانکه گویند :

ازگردن حشیشی میرفت یک شپیشی

                                   فریاد زد بگیرید این نره اژدها را  

7-    تقویت عزم وتصمیم واراده : جادو گر مانند مته که بیک نقطه تمرکز میکند تا سوراخی ایجاد شود او هم حواس خود را ازهمه چیز منصرف میکند وتمام نیرو وتوجه خود را متمرکز بجادو و زیان رساندن یک امری میکند.

8-    دستیار : جادو گر مانند شعبده باز حتما نیاز بیک یا چند دستیار وکمک دارد وگاه یک لشگری از انس وجن شیاطین او را مدد خذلانی میکنند

9-     بیماری : یک سری بیماریها براثر سحروارد بدن انسان میشود جادوگر یک بیماری را در نظر می گیرد یا با تلقین ویا با ورد خواندن بخوراک و نوشابه ویا با ضربه خارجی مثل تصادفات وزمین خوردنها انسان را ازپا درمیآورد

10-               اندوه : وارد کردن اندوه یکی از ابزار جادوگران وشیطانست که گاه با درگوشی کردن ونجوا انسان اندوهگین میشود و توکل آنرا باطل میکند : إِنَّمَا النَّجْوى‏ مِنَ الشَّیْطانِ لِیَحْزُنَ‏ الَّذینَ آمَنُوا وَ لَیْسَ بِضارِّهِمْ شَیْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10المجادله)

11-                دور زدن ودور دادن : همانگونه که شعبده باز با چرخانیدن ودور زدن ودور دادن چشم را خسته می کند از غفلت دید استفاده میکند وشعبده خود را اجرامی نماید جادوگر هم با دور دادن امور وتاب وپیچ دادن آنها انسان را خسته می کند تا انسان غافل شود غفلت انسان هنگام هشیاری جادوگر وزمان عملکرد جادوی جادوگرست

12-                

ادامه دارد     

 

                                                         

                                                               

                                                                

 

  نظرات ()
مطالب اخیر روضه خان کیست ؟ ارتباط با جن خاتمه ناصریه پند وعبرت تزاحم وپیشی گرفتن در حرم تراحم وپیشی گرفتن در حرم ابزار جادوگران تفسیر گوشی قضاوت کانال طتنجیه
کلمات کلیدی وبلاگ