مسائل خمس وانفال بفارسی

  مسأله -  خمس واجبى است از واجبات اهل اسلام و دلیل وجوب آن کتاب خدا و احادیث ائمه هدى علیهم‏السلام و اتفاق و اجماع فقهاء و علماء و ضرورت اهل اسلام و ایمان است و منکر آن کافر و مخلد در نیران است. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.

 مسأله -  واجب است خمس در غنیمتهاى دارالحرب و مراد این است که چون لشکر اسلام به امر پیغمبر و امام علیهماالسلام جهاد کنند با کفار از براى اقرار آنها به شهادت لااله‏الّااللّه و محمّدرسول‏اللّه صلى الله وعلیه  وآله پس چون غالب شوند و هرکه را باید کشت بکشند و بعد از آن مملکت آنها را تصرف کنند و اموال آنها را غارت کنند و بازماندگان را اسیر کنند، پس خمس و پنج‏ یک آنها را مفروز کنند و باقى آنها را بر سر لشگر قسمت کنند. چنانکه در احادیث در تفسیر آیه شریفه «وَ اعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ» وارد شده و خلافى در آن نیست.

 مسأله -  واجب است خمس در معدنهاى طلا و نقره و سایر فلزات حتى معدن نمک و گوگرد و نفت و سنگهایى که از براى عمارات و غیرها مى‏تراشند و جواهرى که نگین مى‏کنند و مانند اینها. چنانکه در احادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.
 مسأله -  واجب است خمس در گنجها هرگاه صاحب آنها معلوم نشود. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست مگر در گنجى که در مکه معظّمه پیدا شود.
 مسأله -  واجب است خمس در آنچه از دریا بیرون مى‏آورند -  خواه به فرورفتن در آب باشد یا به تدبیرى دیگر -  مانند مروارید و عنبر و مانند آنها حتى در ماهى و آنچه از شکم آن بیرون آید که قیمتى داشته باشد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  واجب است خمس در هر چیزى که از مخارج سال زیاد آید از خرج خود شخص و عیال او و از خرج مهمانیها و سفرهاى او خواه مالى که به دست آمده از منافع تجارات و کسب باشد یا از زراعتها باشد یا هدیه و بخششها و جوائز سلاطین باشد مگر آنچه زیاد آید در دست کسى که اجیر شده از براى نیابت حج. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  هرگاه کفار اهل ذمّه زمینى را بخرند از مسلمانى خمس آن را از ذمّى مى‏گیرند. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  مالى که اغماض کرده‏اند در تحصیل آن و حلال و حرام درهم داخل است و صاحب مال حرام هم معلوم نیست که کیست، چون خمس آن داده شود حلال گردد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نیست.
 مسأله -  مال نواصب هرگاه به دست آمد خمس آن را باید داد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
    فصل
 در احکام خمس و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
 مسأله -  جایز نیست تصرّف‏کردن در مالى که خمس در آن بوده و از آن بیرون نرفته. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  در اصناف مالهایى که خمس دارد یک‏دفعه بیشتر خمس به آنها تعلق نمى‏گیرد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  شرط است در تعلق‏گرفتن خمس به معدنها آنکه قیمت آنچه از آنها بیرون مى‏آورند بیست مثقال شرعى طلا باشد بعد از آنکه مخارج عمله و آنچه خرج شده در بیرون‏آوردن از آن خارج شود. پس هرگاه قیمت آنچه بیرون آمده بعد از مؤونه و مخارج آن بیست مثقال طلا نیست خمس‏دادن واجب نیست. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نیست.
 مسأله -  شرط است در تعلق‏گرفتن خمس به دفینه‏ها و گنجها اینکه قیمت آنچه به دست مى‏آید بعد از وضع مخارج و مؤونه آن بیست مثقال شرعى طلا یا دویست درهم نقره باشد. پس هرگاه قیمت آن کمتر باشد خمس‏دادن واجب نیست. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست و تفصیل مثقال و درهم شرعى در کتاب زکوة گذشت.
 مسأله -  شرط است در تعلق گرفتن خمس به آنچه از دریا بیرون آورند بعد از وضع مخارج آن اینکه قیمت آن یک مثقال شرعى طلا باشد. پس هرگاه قیمت آن کمتر باشد خمسى در آن واجب نیست. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  در چیزهایى که خمس به آن تعلق مى‏گیرد نصابى نیست مگر در معدنها و گنجها و آنچه از دریا به دست آید. پس بغیر از این‏سه در سایر چیزهایى که خمس به آن تعلق مى‏گیرد اگرچه بسیار کم باشد خمس باید داد. چنانکه از احادیث معلوم مى‏شود و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  هرگاه دفینه یا سایر چیزهایى که خمس به آن تعلق گرفته بفروشند، خمس را فروشنده باید بدهد نه خریدار. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نیست.
 مسأله -  کسى که به نیابت به حج رفته باشد و اجرتى گرفته هرقدر از آن اجرت از براى او باقى بماند خمسى در آن واجب نیست. چنانکه در احادیث وارد شده و بسیارى از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.
 مسأله -  در اصناف چیزهایى که خمس به آنها تعلق مى‏گیرد مخارج آنها باید موضوع شود حتى خراج سلطان. پس بعد از وضع مخارج هرچه باقى بماند از همان باقیمانده باید خمس داد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
    فصل
 در مصارف خمس است و در آن چند مسأله است:
 مسأله -  خداوند جلّ‏شأنه گرامى داشته بنى‏هاشم را و روا نداشته که ایشان از اوساخ مالها که زکوة باشد صرف کنند و خمس را به عوض آن قرار داده از براى ایشان. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  اولاده هاشم على نبیّنا و آله و على آبائه السلام همگى از اولاده اویند اگرچه از طرف مادر منسوب به او شوند. اما اهل خمس کسانى هستند که از طرف پدر و مادر یا از طرف پدر به او منتهى شوند نه از طرف مادر به تنهایى. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست مگر آنکه کمى از فقهاء به جهت عموم صدق اولاده، خمس را بر آنها روا داشته‏اند.
 مسأله -  خمس را شش سهم قرار داده‏اند پس سه سهم آن که نصف آن باشد مال امام‏علیه‏السلام است و سه سهم دیگر، سهمى مال یتیمان بنى‏هاشم و سهمى مال فقراى ایشان و سهمى مال ابناء سبیل از ایشان است و در یتیمان، فقر و احتیاج شرط است و در ابن‏سبیل در حین سفر، فقر شرط است اگرچه در وطن فقیر نباشد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  شرط است ایمان در بنى‏هاشم، یعنى کسى که اهل خمس است باید شیعه اثناعشرى باشد و منکر هیچ‏یک از ضروریات اسلام و ایمان نباشد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نیست.

    فصل - در تعیین چیزهایى است که مخصوص به امام‏علیه‏السلام است‏
    و در آن چند مسأله است:
 مسأله -  نصف خمس مال امام علیه‏السلام است. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  آنچه از مخارج سال زیاد آید، خمس آن مال امام علیه‏السلام است. چنانکه در احادیث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.
 مسأله -  هرچه را که امام علیه‏السلام از غنیمت انتخاب کند از براى خود، مخصوص او است و بعد از آن غنیمت را قسمت کنند. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  هر زمینى که بدون جنگ از کفّار به تصرف مسلمین درآمده مخصوص امام‏علیه‏السلام است. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  هر غنیمتى که از کفار به دست مسلمین آمده به جنگ و جدال و قتال، بدون اذن امام علیه‏السلام مخصوص او است. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  هر زمین مواتى که قابل احیاء باشد مخصوص امام علیه‏السلام است. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  جمیع معادن مخصوص امام علیه‏السلام است. چنانکه در احادیث وارد شده و بسیارى از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.
 مسأله -  رؤس جبال و بطون اودیه و نیزارها مخصوص امام علیه‏السلام است. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  صفایاى ملوک و جواهر و چیزهاى قطعه‏اى که در خزاین ایشان است هرگاه غصب نکرده باشند مخصوص امام علیه‏السلام است. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  میراث کسى که وارث نداشته باشد مخصوص امام علیه‏السلام است. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  هر بلد و دیارى که اهل آن هلاک شده‏اند، یا جلاى وطن کرده آواره شده‏اند مال امام علیه‏السلام است. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  گنجهاى زمین و دفینه‏هاى آن مال امام علیه‏السلام است. چنانکه در احادیث وارد شده و بسیارى از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.
 مسأله -  رودخانه‏هاى بزرگ و آنچه در آنها است مخصوص امام علیه‏السلام است و آنها سیحان و جیحان و خشوع و مهران و رود نیل و دجله و فرات، بلکه دریاها و دریاهاى محیط و آنچه در آنها است. چنانکه در احادیث وارد شده و بسیارى از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.

 فصل -  در احکام انفال است و در آن چند مسأله است:
 مسأله -  حرام است تصرّف‏کردن در مال امام علیه‏السلام بدون اذن او و چگونه چنین نباشد و حال اینکه تصرّف در مال هرکسى بدون اذن او حرام است. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  حرام است بر کفار و منافقین و نواصب، انفال و مال امام علیه‏السلام. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  حضرت امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا علیهماالسلام و یازده فرزند طیبین طاهرین ایشان صلوات اللّه علیهم اجمعین حلال کرده‏اند براى دوستان و شیعیان خود که از مال فى‏ء و انفال ایشان بخورند و بیاشامند و خرج کنند بدون اسراف در هر امر مشروعى. چنانکه در احادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.
 مسأله -  ائمه هدى علیهم‏السلام حلال کرده‏اند بر پدران و مادران دوستان خود مال خود را از براى آنکه دوستان ایشان طیّب و طاهر متولد شوند و از لقمه حرام نطفه ایشان منعقد نگردد و حلال کرده‏اند مادران دوستان خود را بر پدران ایشان تا دوستانشان حلال‏زاده شوند اگرچه آن پدران و مادران، خود کافر باشند. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نیست.
 مسأله -  هر زمینى را که یکى از دوستان ایشان احیاء کند منافع آن مال او است و دیگرى بدون اذن او نمى‏تواند تصرف کند در آن زمین و منافع آن. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  هرگاه زمینى را کسى احیاء کرد و بعد از احیاءکردن تصرفى در آن نکرد تا خراب شد، دیگرى مى‏تواند در آن تصرف کند و آن را آباد کند و منافع آن را ببرد. چنانکه در احادیث وارد شده و بسیارى از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.
 مسأله -  از معادن و دریاها و آبها و نیزارها و امثال آن آنچه به تصرف یکى از دوستان ایشان علیهم‏السلام آمد چهار سهم را بر او حلال کرده‏اند و حکم یک سهم دیگر که خمس آن باشد در مطلب اوّل گذشت. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 و قد تمّ کتاب الخمس و الانفال بعون اللّه المتعال بوساطة الآل آل‏اللّه الاطهار عن الاغیار علیهم صلوات اللّه الجبّار فى آناء اللیل و اطراف النهار فى عصر یوم الاحد التاسع و العشرین من ذى‏الحجة الحرام من شهور سنة 1304 حامداً مصلیاً مستغفراً و یتلوه کتاب الحج و العمرة ان شاء اللّه تعالى و منه المستعان و له المنّة. محمد الملقب بالباقر المحتاج الى ربه الغافر

/ 1 نظر / 102 بازدید
خاج حسین

سلام استفاده کردم از مطالب شما به ما هم سر بزنید.