قمر درعقرب

بنام خدا

قمر در عقرب چیست ؟

بروج دوازده گانه ای راکه خورشید در یک سال می پیماید ماه در یک ماه قمری طی می کند که همین فروردین واردیبهشت وخرداد وتیرومردادوشهریور و مهروآبان وآذر و دی وبهمن واسفند متداول است که براثرترکیب وکیفیت تابش خورشید ازدرون این بروج برزمین چهار فصل محسوس بوجود می آید یعنی بهار وتابستان وپاییز وزمستان همینطوردریک ماه مسیر دوازده برج را می پیماید یعنی راهی راکه خورشید در 365 روزتقریبی می پیماید ماه در 30روز تقریبی دور می زند که تقریبا سرعت ماه در بروج دوازده برابر سرعت خورشید است واسامی بروج دوازده گانه درتقاویم ملل فرق دارد اما هدف همان دوازده برج یا چهار فصل است چنانکه دریک نامگذاری در توحید مفضل امام صادق علیه السلام باو می فرمایند:

تفکّر کن در گردیدن آفتاب به حرکت خاصه خود در بروج دوازده‏گانه یعنى حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و میزان‏ و عقرب و قوس و جدى و دلو و حوت و تدبیر صانع قدیر در آن، به درستى که به این دور تمام مى‏شود سال و به عمل مى‏آید فصول چهارگانه، یعنى بهار و تابستان و پائیز و زمستان و در این مقدار از حرکت آفتاب غلّه‏ها و میوه‏ها مى‏رسد و کارشان تمام مى‏شود و باز در سال دیگر نشو و نما از سر مى‏گیرند. نمى‏بینى که سال شمسى مقدارش حرکت آفتاب است از اول حمل تا اول حمل؟ و به این سال و امثال آن پیمایند زمان‏ها را از زمانى که حق تعالى عالم را آفریده تا هر عصر و زمانى که خواهد. و به این‏ها حساب مى‏کنند مردم عمرهاى خود را و وقت‏هاى قرض‏ها و اجارات و معاملات و سایر امور خود را و به یک دوره آفتاب، یک سال تمام مى‏شود و به این حساب مضبوط مى‏گردد.

پس عقرب اسم برج هشتم یعنی همین آبان ماه است که هرسال سی روزنور خورشید ازمیان این برج برزمین می تابد وبرج وسط فصل پاییز را تشکیل میدهد ولی ماه درهر سی روز تقریبی یکبار از میان این برج برزمین می تابد وتاثیر می گذارد که حدودا دو یا سه تاهفت روز ممکن است قمر در عقرب باشد پس تاثیر نور خورشید از میان بروج دوازده گانه برزمین کاملا محسوس است زیرا چهار فصل شاخصه بزرگ آنست اما تاثیر ماه از میان بروج دوازده گانه برزمین برای گروه خاصی که تحقیق کرده اند معلوم میشود واهل بیت عصمت وطهارت براحکام تاثیرات ماه از میان بروج بر زمین ازهمه آگاهترند پس فرموده اند : من  سافر  او تزوج و القمر فی‏ برج العقرب‏ لم یر خیرا أبد یعنی هرکس سفر کند یا ازدواج نماید دروقتی که قمر درعقربست هرگز نیکی نمیبیند پس قمر درعقرب درهر ماه قمری پدیدار میشود وماههای قمری که خداوند فرموده است:

إِنَ‏ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ‏ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِی‏ کِتابِ‏ اللَّهِ‏ یَوْمَ‏ خَلَقَ‏ السَّماواتِ‏ وَ الْأَرْضَ‏

از ماه مبارک رمضان شروع میشود تا یازده ماه قمری دیگر که امور عبادی برمبنای آنهاست

واما کیفیت محاسبه قمر درعقرب مختلف است وتسامحات فراوانی دارد بخصوص که اختلاف تقاویم برگم شدن آن مساعدت بیشتری دارند واما نحوه محاسبه آن برمبنای تقویم روایی حاج محمد کریم کرمانی اعلی الله مقامه در تقویم دائمی این است که فرموده اند:

آنچه از خواجه معروفست مسامحه زیاد دارد وخطا میشود وبعد از دقت این قاعده اقرب بصواب یافته بنظم در آوریم:

آنچه از ماه شد مضاعف کن

دو دیگر فزای برسر آن

لیک گر ماه پیش سی باشد

جای دو چارکن زیادبرآن

پس بهر پنچ ازآن زموضع شمس

سی درج گیر وجای ماه بدان

گر بود کسر ضرب کن در شش

آن قدر زآن درج فزون تر دان

پس بنا براین قاعده شریفه امروز چهارم ماه ذیحجه چهارم شهریور چنین است

12=4+2*4

روی حساب با ده ودو است

اما ده پس در ده دو پنج وجود دارد که دو برشش یعنی بربرج شهریور اضافه میشود وارد 8یعنی برج عقرب میشویم

اما دو ضربدر شش بعلاوه چهارم شهریورمیشود 16

پس قمریشب 16درجه درعقرب بود وچون ماه هرروز تقریبا 13درجه راطی میکند پریشب قمر 3درجه درعقرب بودوامشب29درجه درعقربست وچون تقریباهردو ساعت یک درجه طی میشود در هرشهری دوساعت بعد ازغروب آفتاب قمرازعقرب خارج شده است پس الان قمردرعقرب نیست وحال آنکه اکثر تقاویم قمررادرعقرب نوشته اند                                                                                                                                                                                           

/ 0 نظر / 73 بازدید