مسائل هدیه وبخشش

مسأله ـ هبه کردن و بخشیدن در بعضی از مواضع لازم می‏شود که واهب و شخصی که چیزی را بخشیده نمی‏تواند پس بگیرد و در بعض مواضع می‏تواند رجوع کند و پس بگیرد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.

مسأله ـ چیزی را که در راه خدا بخشیدند فی‏المثل به سائلی و به فقیری چیزی دادند، نمی‏توانند رجوع کنند و پس بگیرند از او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ چیزی را که به کسی بخشیدند مادام که آن چیز را به قبض و تصرف آن کس نداده‏اند می‏توانند رجوع کنند و به او ندهند اگرچه آن شخص از اقارب واهب باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ چیزی که پدر به فرزند صغیر خود بخشید نمی‏تواند رجوع کند چرا که قبض و تصرف او قبض و تصرف فرزند صغیر او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که بعضی گفته‏اند که اگر پدر قصد کند که از بابت ولایت از جانب صغیر تصرف می‏کند هبه او لازم می‏شود و آن‏چه در احادیث است بر خلاف این قول است.
مسأله ـ هرگاه پدر طلبی از شخصی داشته باشد که بر ذمه او باشد و آن طلب را به فرزند صغیر خود ببخشد، می‏تواند که رجوع کند و آن طلب را به خود مدیون یا به شخصی دیگر منتقل کند چرا که مالی که بر ذمه مدیون است به تصرف پدر درنیامده که تصرف او تصرف صغیر او باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی طلبی بر ذمه شخصی دارد و آن طلب را به خود مدیون ببخشد، نمی‏تواند رجوع کند و اگر به غیری ببخشد می‏تواند رجوع کند مادام که آن غیر آن طلب را نگرفته باشد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی چیزی را به کسی بخشید در عوض چیزی، نمی‏تواند رجوع کند و هبه، هبه لازمه می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی چیزی را به اقارب و خویشان خود بخشید و آن چیز را به تصرف ایشان داد آن هبه، هبه لازمه می‏شود و نمی‏تواند رجوع کند و آن چیز را از ایشان پس بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شوهر به زن خود چیزی را ببخشد، یا زن چیزی را به شوهر خود ببخشد و اقباض و قبض به عمل آید، هیچ‏یک نمی‏توانند رجوع کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که کنیزی را یا چیزی دیگر را به کسی ببخشد به عوضی و آن عوض را به واهب ندهند، می‏تواند رجوع کند و کنیز و چیزی را که بخشیده پس بگیرد و جایز نیست از برای موهوبٌ‏له که با کنیز وطی کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه هبه معوّضه نباشد و موهوبٌ‏له اقارب و زوج و زوجه نباشند و چیزی را که بخشیده‏اند به تصرف داده باشند ولکن آن چیز بعینه باقی باشد و تلف نشده باشد، واهب می‏تواند رجوع کند و آن چیز را پس بگیرد ولکن اگر تلف شده عوض آن را نمی‏تواند بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است رجوع کردن در چیزی که بخشیده‏اند و راجع در هبه مانند راجع در قی‏ء خود است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که چیزی را به امّ‏ولد خود بخشیده باشد می‏تواند رجوع کند چرا که امّ‏ولد مملوکه است و چیزی را مالک نمی‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ چیزی که مشاع باشد می‏توان بخشید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی چیزی را بخشید و پیش از آن‏که به تصرف دهد فوت شد، آن چیز میراث او است و هبه او باطل است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ واهب باید بالغ و عاقل و غیر محجور باشد مگر آن‏که طفل ده‏ساله اگر ممیز باشد معامله او صحیح است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.

 

/ 0 نظر / 50 بازدید