مسائل مسابقه وتیراندازی


مسأله ـ مستحب است مشق کردن در سواری و تاختن و تیرانداختن از برای استاد شدن و کامل شدن از برای جهاد و دفاع کردن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که چیزی را قرار دهند از برای سواری که زودتر برسد به مکان معینی که قرار داده‏اند، یا از برای کسی که تیری به نشان زند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است مسابقه به سواری اسب و شتر و دوانیدن آن‏ها که به مکان معین برسند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که اجرت‏های مختلفه در زیادتی و کمی قرار دهند از برای سابق و لاحق، و جایز است که مساوی قرار دهند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست چیزی قرار دهند از برای کسی در سایر مغالبات و بازی‏ها و آن چیز قمار است و قمار حرام است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است مغالبه در کشتی گرفتن و خط نوشتن و دویدن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است سایر مغالبات اگر چیزی در آن‏ها قرار نداده باشند و در صورت قرار دادن چیزی، قمار است و حرام. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.

/ 0 نظر / 5 بازدید