هورقلیا بزبان ساده

بنام خدا

هورقلیا

این لغت سریانی است معنای عربی آن ملک آخر است بفارسی یعنی جهانی دیگر اگر از جهان خاک شروع کنیم جهان آب جهانی دیگرست زیرا آب بعلت صفا وروانیتی که دارد بر خاک فرمانروایی میکند پس آب برای خاک عالم هورقلیا است یعنی جهانی دیگر وملک آخرست اما جهان باد وهوا بهمین نسبت هور قلیای جهان آب است هوا هم در آب نافذ وحاکم است وهم بر خاک همینطور آتش بالنسبه بهوا جهان دیگر وهورقلیاست اما گیاهان که روح نباتی پیداکرده اند بالنسبه بعناصر اربعه وجمادات جهانی دیگرند وعالم هورقلیای آنهایند بگونه ای که اگر با ضربه یا بطور طبیعی روح نباتی از آن مفارقت کند جسد عنصریش بین جمادات میماند تامضمحل شود بهمین نسبت حیوانات برجهان گیاهان فرمانروایند و حیوان عالم هورقلیای نبات است پس اگر حیوان کشته شود یا بمیرد روح حیوانی وروح نبانی او هردو میمیرند وجسدش در جمادات میماند واما انسان نسبت بحیوانات عالم هور قلیاست یعنی امکاناتش از همه آنها بیشتراست جهان انسان جهان دیگریست که اگر بمیرد یا کشته شود حیوانیت ونباتیت او هم میمیرند وجسدش در عالم خاک بر جای میماند اما جسمش بشکل اعمالش در غیب عالم باقیست اما انبیاء واولیاء وامامان علیهم السلام بالنسبه بانسان در عالم هور قلیایند چنانکه جمادات روح نباتی رادرک نمیکنند نباتات روح حیوانی رادرک نمیکنند و حیوانات روح انسانی را نمیفهمند و انسانها روح اولیاء خدا را درک نمیکنند ولی آنها بر انسانها ومراتب مذکور حاکم وفرمانروایند پس جسم نبات شریفتر از جماد است وجسم حیوان شریفتر از نبات است وجسم انسان شریف تر از حیوان است وجسم امام اشرف اجسام است وامکاناتی دارد که انسانها درک نمیکنند فقط میبینند سایه ندارد میتواند آنرا رقیق کند تادیده نشود وتنهادر عالم هورقلیا بماند و مرگ هم بر او واقع نشود واز لطایف عالم ارتزاق نماید وزنده باشد که امام زمان صلوات الله علیه وعجل الله فرجه چنین جهان دیگری دارند که هور قلیا ست وهیچ از جهانی که ما در آن هستیم خارج نیست چنانکه ما از جهان حیوانات وگیاهان ونباتیت خارج نشده ایم واگر اما م را شهید کنند بدن مطهرش در همین زمین میماند تا معصومی دیگر او را کفن ودفن نماید زیرا امام راجز امام دفن نمیکند پس امام زمان صلوات الله علیه زنده وموجود ومنتظرند در روی زمین هر کجا بخواهند میروند اگر صلاح بدانند دیده شده شناخته نمیشوند مانند حضرت یوسف وملاقاتش بابرادران و اگر صلاح ندانند هورقلیاوی شده دیده نمیشوند پس صلاح ومصلحت ملک خویش خسروان دانند والسلام                                                 

 

/ 0 نظر / 58 بازدید