مسائل وقف کردن

مسأله ـ شرط است در تحقق وقف این‏که بعد از اجرای صیغه وقف، موقوف را تسلیم متولّی یا موقوف‏علیه نمایند و بعد از وقف و اقباض لازم می‏شود، که واقف نمی‏تواند آن را تغییر دهد. پس هرگاه چیزی را که وقف کرده‏اند به تصرف موقوف‏علیه یا وکیل او یا ولی او یا وصی ندادند، آن وقف را می‏توان به ملکیت برگردانید اگرچه صیغه وقف جاری شده باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.

مسأله ـ موقوف‏علیه اول در حین وقف کردن باید موجود باشد تا چیزی که وقف شده به تصرف او یا کسی از جانب او درآید. پس اگر وقف کنند چیزی را که منفعت آن به ولدی برسد که بعد از وقف متولد شود، آن وقف باطل است مگر آن‏که ولدی در حین وقف موجود باشد و وقف بر او کنند و در ضمن عقد شرط کنند که اگر ولدی بعد از این به وجود آمد او هم شریک باشد در منفعت وقف. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ انقطاعی به حسب عادت از برای وقف مؤبد نباید باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ موقوف‏علیه مالک چیزی که وقف شده نمی‏شود ولکن منافع آن چیز به طوری که واقف قرار داده مال او است چنانکه واقف بعد از وقف و اقباض، مالک چیزی را که وقف کرده نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شرط است در تحقق وقف این‏که منافع وقف را واقف از برای خود قرار ندهد نه به طور انفراد نه به طور اشتراک با غیر، و هرگاه منافع را از برای خود قرار داد وقف باطل می‏شود. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که در حین وقف شرط کند که اگر محتاج شدم چیزی را که وقف کردم مال خودم باشد، چنین وقفی باطل است و اگر فوت شد آن چیز مال وارث او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ چیزی را که وقف کنند و آن چیز را به تصرف متولّی یا موقوف‏علیه ندهند، وقف آن چیز متحقق نشود پس واقف می‏تواند که آن چیز را به مصرف خود رساند و اگر فوت شود آن چیز مال وارث او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه پدر وقف کند چیزی را بر فرزند صغیر خود، تصرف خود او کفایت می‏کند در تحقق وقف چرا که او است ولی فرزند خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که وقف کند چیزی را بر اولاد خود و شرط کند با ایشان که اگر بعد از این ولدی از برای او به وجود آمد شریک ایشان باشد در منافع وقف او شریک ایشان می‏شود و اگر شرط نکرد منافع وقف مخصوص موقوف‏علیهم است و دخلی به فرزندی که بعد به وجود آمده ندارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ وقف را به طوری که واقف قرار داده باید جاری کرد و تغییر نباید داد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه ملکی وقف باشد ولکن مصارف آن معلوم نباشد، منافع آن باید صرف مؤمنین بشود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه ملکی وقف بر فقرا باشد، فقرای بنی‏هاشم هم می‏توانند از منافع آن ببرند و منافع آن داخل صدقاتی که ممنوع از بنی‏هاشم است نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ وصی نمی‏تواند که وقف کند ملکی را از ثلث موصی که به خیال خود همیشه خیری به موصی برسد، بلکه به طوری که موصی قرار داده باید در باب ثلث او جاری شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست وقف کردن بر مساجد و امثال آن‏ها از اماکن چرا که این کار کار مجوس است که بر آتش‏کده‏های خود وقف می‏کنند ولکن باید وقف کرد بر مسلمین و شرط کنند که مسلمین منافع وقف را صرف تعمیر مساجد و اماکن کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز است وقف کردن ملک مشاع اگرچه مالک تصرف نکرده باشد آن را پیش از وقف کردن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست فروختن ملک وقف مؤبد و منتقل نمودن آن به احدی، نه از برای واقف و نه از برای غیر او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز است وقف کردن بر اشخاصی و شرط کردن وجود صفتی در آن‏ها، مثل آن‏که عدالت را در آن جماعت شرط کنند پس اگر احدی از ایشان فاسق شد نباید منافع وقف به او برسد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه وقف کنند بر جماعت متفرقه در بلاد مثل بنی‏هاشم واجب نیست که منافع وقف را به جمیع ایشان برسانند، بلکه واجب نیست که به جمیع آن‏هایی که در بلد وقف ساکنند برسانند، بلکه کفایت می‏کند که به جماعتی که حاضرند برسانند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه وقف کنند بر جیران و همسایگان، هرکس را واقف قصد کرده موقوف‏علیه است و هرگاه قصد او معلوم نیست، تا چهل خانه همسایه‏اند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مصارف منافع وقف باید جهات طاعات و خیرات و عبادات باشد و جایز نیست که مصارف آن را جهات معصیت قرار داد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ در وقف بر اولاد، ذکور و اناث موقوف‏علیهم می‏باشند مگر آن‏که واقف تصریح کرده باشد اختصاص بعضی را. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ در صورت نزاع و جدال بر سر وقف بر اولاد، بعضی فروختن ملک وقف را جایز دانسته‏اند و حال آن‏که موقوف‏علیهم مالک ملک وقف نیستند بالاتفاق و علاوه بر آن‏که موقوف‏علیهم بالاتفاق مالک نیستند، منافع وقف در طبقات بعد باید به اولادی دیگر برسد در وقف مؤبد، پس عدم جواز نقل و انتقال ملک موقوف به غیر معلوم و راه جواز مسدود است و روایتی که در جواز نقل رسیده محمول به عدم اقباض یا حبس مخصوص به طبقه‏ای است که وقف مؤبد نیست. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.

/ 0 نظر / 15 بازدید