دو نشیب ازبدعت ناطق

بنام خدا

دو نشیب از بدعت ناطق

نشیب اول :

                          نذیر ناطق          

تفسیری برأی درادعای لزوم وحدت ناطق شیعی:

در رساله اسحاقیه آورده :

اگر بتفاسیر آل‌محمد رجوع کنی میفهمی و همچنین میفرماید و لو شئنا لبعثنا فی کل قریة نذیرا یعنی اگر خواسته باشیم در هر قریه نذیری مبعوث میکنیم ، یعنی چنین نکردیم و تو میدانی که نذیر بر شیعیان اطلاق میشود چرا که ایشان از جانب امام نذیرند و امام علیه السلام میفرماید که آن نذیری که پیغمبر بفرستد نذیر خداست لامحاله و حدیث را در برهان روایت کرده‌ام و خدا میفرماید بهر قریه یک نذیر مبعوث نکردیم چرا که مفاد آیه این است که در هر عصر یک نذیر است لاغیر                                                         

  تحقیق طتنجیه :                                                  (ما طبق ارجاع مسؤول بتفاسیر آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین رجوع کردیم ودروغ بستن مسؤول برآل محمد علیهم السلام معلوم شد پس کاش این ملحد با توجه بقرآن محشای پدر بزرگوارش حیا می کرد و چنین تفسیر برأیی نمیکرد وآن بزرگواربراساس ضرورت تفسیر فرموده اند که:                

و لو شئنا لبعثنا فی هذا الزمان ایضاً فی کلّ قریة نذیراً  ولکنّا بعثناک للناس کافة یعنی الیوم والاّوان من قریة الاّ خلا فیها نذیر فی السابق-یعنی خداوند برسول خدا صلی الله علیه وآله فرموده است که اگر ما بخواهیم درزمان بعثت تو هم درهر قریه ای نذیری مبعوث می گردانیم ولی ما امروز ترا برای مردم کفایت کننده مبعوث نمودیم وگرنه در گذشته در هر قریه ای نذیری بوده است پس هرعاقلی می بیند که چگونه این ملحد با قیاس حرام ، مقام رسول الله صلی الله علیه وآله را برای ناطق واحد مدعی میشودپس طبق فرمایش قرآن محشا نذیر در اینجا خاص رسول الله صلی الله علیه وآله است چنانکه درجایی دیگر خداوند حصر کرده وفرموده :  إِنَّما أَنْتَ‏ نَذیرٌ وَ اللَّهُ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَکیل‏ 12هود-)

 

 

 

 

 

                       بنام خدا

نشیب دوم:                                         

ادعای الوهیت در ناطقیه

عبارات ذیل عین دنباله عبارات پست قبل از مدعی لزوم وحدت ناطق است که پس از مقداری اراجیف بگمان خود خواسته طبق کتاب وسنت دلیل بیاورد وحال آنکه مشمول یحرفون الکلم عن مواضعه شده وتبدیل بکفریات شده است  که عین عباراتش برای هرخواننده ای دراثبات کفر ناطقی کفایت میکند پس در دنباله اسحاقیه نوشته :                                وهمچنین میفرماید لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا و اله بمعنی معبود است و هر کس را که خلق اطاعت کردند معبود ایشان است اگر از جانب خداست عبادت خدا شده است و الا عبادت شیطان چنانکه میفرماید من اصغی الی ناطق فقد عبده فان کان الناطق ینطق عن الله فقد عبد الله و ان کان الناطق ینطق عن الشیطان فقد عبد الشیطان پس ناطق بحق بندگی کرده شده است پس معبود است و عبادت او عبادت خداست و خدا این را پسندیده است و دوست داشته پس اگر دو معبود در ملک باشد فاسد میشود                                                              

 نگرشی از طتنجیه :

پس از اینکه مسوول طبق پست قبل مقام کافه بودن رسول خدا صلی الله علیه وآله را برای وحدت ناطق مدعی شد پس از آن مقام خدایی را برای او ادعا نموده ونوشته لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا پس  آیا ادعای الوهیت غیر از این است استفاده سوء از آیات وروایات همین است که غافلان را گمراه کنند وببینند همه اش قرآن وحدیث می خواند پس احمقان نتیجه راکه پرستش واحد ناطق است تصدیق می کنند که توسط بدعت ادعای لزوم وحدت ناطق شیعی ادعای خدایی کند وآسمان وزمین را قلمرو خود بداند باز دیدیم که محدوده قلمرو رهبر حسینیه باقری همان حسینیه هاست یعنی وقتی که بما نزد ریاست طلبان فریاد کشید و گفت یا جای من در حسینیه یا جای ایشان ما ابتدا شگفت زده شدیم وجهت تقیه نامه ها نوشتیم تا قبل از کشته شدن توانستیم از قلمرو او خارج شویم ما بخیال یکرنگی وبرادری بودیم هرگزنمی دانستیم که آنجا هم قانون جنگل حاکم است تا کم کم بما فهمانیدند که خیال کرده اند ما شیر هستیم ومیخواهیم قلمرو آنها را متصرف شویم وبحمد الله ثابت شد که مانه  طالب ریاست بودیم ونه اهلش بودیم ونه توانش را داشتیم بلکه آنرابآنها ودر همه جا باهلش وتوانمندانش واگذار نمودیم  و اما استدلال مدعی وحدت ناطق را هر تازه بتکلیف رسیده ای می فهمد که این آیه شریفه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا مختص خداست وبرکسی جاری نمیشود مگر فرعونی  وطاغوتی بخود ببندد وبرای فریب دادن خلق سرهم روایات دیگر را بآن چسبانیده است                     

 

/ 0 نظر / 121 بازدید