آیا شما جادو شده اید ؟

بنام خدا

چگونه بفهمیم سحر وجادو شده ایم وچاره آن

فهمیدن آن برای هر فردی بستگی به توجه بامور خود دارد.

 ونیازی بمراجعه نزد فال گیر ندارد که او هم گاهی کاهی را بکوهی زده توضیح واضحات دهد و با ساختن و پرداختن اموری که وجودش ممکن است با تیر بتاریکی انداختن آنها رانزد مراجعه کننده قطعی ومسلم جلوه میدهد و خود را مطلع از خفیات معرفی می کند وبدین سبب در مراجعه کننده ایجاد نگرانی کرده آنگاه خودش برای رفع آن نگرانی ( بعد از سرکیسه کردن کامل ) با یک سری برنامه هائی که  شبیه بشعبده بازی است شروع بباطل کردن سحرهای تخیلی وساخته وپرداخته خودش می کند باکمی مطالعه نفوس باین واقعیت پی برده میشود که غالبا هرفرد یا افرادی که دچار مشکلات میشوند اطرافیان ویا دیگران رامقصر وعامل گرفتاری خود دانسته دنبال مقصرمی گردنند وفالگیر ازاین حالت پریشانی مبتلایان سوء استفاده میکند و باتجربیاتی که ازنوع اختلافات مردم بدست آورده آنها را متوجه بعضی از کسانی که مبتلایان بآنها سوءظن دارند کرده که مبتلایان گمان کنند آنها باعث سحر وجادو شدن اینها شده اند   آنچه از سخنان خدا و امامان معصوم علیهم السلام راهنمائی شده ام این است گرفتاری بشرهای عادی همه از گناه خود آنهاست و اگر کسی بیگناه گرفتارشد ممکن است از سحر باشد وسحر انواع واقسام دارد که در مقالات سحر و جادو وافسون وافسون زدائی وجادوی چشم یاجشمان جادوپی توضیحاتی داده شد طالبین حتما مراجعه کنند پس هرکسی همینکه بی سبب گرفتار شد احتمال دهد که می تواند از سحر یا چشم زخم باشد سپس از قرآن وادعیه مأثور و اعمال شایسته برای برطرف شدن آن کمک بگیرد تا خداوند رفع کند قوی ترین وبالاترین جادوها که ازهمه رقم نافذتر است سحر  تحریف کلام  است چنانکه خداوند فرموده است یحرفون الکلم عن مواضعه پس  هیچ جن وشیطانی از پریان در القای سحر بتوسط حیوانات وگیاهان و یا اجسام  وعناصر نمی تواند باین سحر بزرگ دست یابد که در شرع باین نوع جادوی بزرگ ، نمیمه وسخن چینی وخبرکشی گویند که یک گوینده می تواند باسم پاشی بوسیله سخن رانی جهانی را باشتباه اندازد و فریب دهد زیرا اصل معنای سحر گول زدن وفریب دادن و اغفال کردن است و ما بقی فرع براینهاست و برای این هاست ومعمولا شخص فالگیری که از او استمداد جسته می شود خودش کدخدای جادوی قلعۀ جادوگرانست  پس تا عقاید و افکار باطل بر شخص یا گروهی حاکم است آن شخص و یا گروه مسحورند و جادو شده اند و چاره این نوع سحر شنیدن و پذیرفتن سخنان اهل حق است بلکه همنشینی و همرنگی با اهل علم و حقیقت و دین و مطالعه سخنانشان وعمل بآنها همه سحرها راباطل می کند حال در امور جزئی مثلا گاه باشد درجریان خواستگاری بی جهت خواستگاری بهم می خورد ویا همسر شخص نزد او هیولا وزشت جلوه می کند واز هم فاصله می گیرند ویا فرد  بیک بیماری دچار می شود که گاه همه دکترها می گویند شما بیمار نیستی بلکه کاملا سالم هستی و یا بی جهت اضطراب بانسان دست می دهد ویا کاملا امری واضح و روشن است اما پیش نمی رود و یا دچار ترس در روز و یا کابوس در شب می شود ودر خواب سنگینی رویش می افتد وهزاران عارضه و گرفتاری دیگر که گاه از دشمن ضعیف وناتوانی که قدرت مقابله روبروئی با انسان راندارد صادرمی شود معمولا این افراد کسانی هستند که  قدرت مقابله با منطق اسلام وشریعت محمدی صلی الله علیه وآله را ندارند افرادی بیچاره و پست و ضعیفند که چون نمیتوانند در مقابل شخص و یا رفتارهای انسانی او تاب آورند  لذا نزد او احساس سبکی وحقارت و کوچکی میکنند پس برای گرفتن انتقام به جادو و طلسم رو می آورند وگاه باشد که براثر حسادت شدید دست باینکارها می زنند که برگشت همه بهمان بی دینی اوست.  . قرآن در باره جادو گرمی فرماید لایفلح الساحر حیث اتی یعنی جادو گر هرجا برود رستگاری ندارد پس بد بخت و بیچاره است مانند دزد ها که معروف است که خانه دزد همیشه خرابست واین حدیث شریف هم درباره حسود مشهور است که الحسود لایسود یعنی آدم حسود هیچگاه آقا نمیشود ونمی تواند بزرگی کند بطور مثال چند نمونه ازاعمال جادوگران ذکر میشود :

۱- گفته اند دفن کردن یکی از لباسهای شخص  (هر چه لباس زیر تر باشد اثرش بیشتر است) در این گونه طلسمها بر روی لباس فرد مورد نظر ورد  مورد مناسب نوشته یا خوانده شده و در جایی دفن میگردد. اثر این نوع  اوراد زمان دارند و پس از طی زمان گفته شده خود بخود باطل میشوند. اگر بهر دلیلی این لباس دفن شده از زیر خاک بیرون بیاید سحر باطل خواهد شد. برای همین بعضی از باطل کنندگان سحر میگویند که باید آنرا پیدا کرده و از زیر خاک بیرون بکشید. ولی در روایات رسیده سحر بیش از سه روز اثر ندارد و باطل میشود ودر روایتی فرمودند جادوگران برچیزی جز برچشم چیره نشده اند. پس در این زمان   دفن کردن لبا س و یا مو وناخن یا کله الاغ و استخوان حیوانات اثر منفی روی کسی ندارد واگر استناد شود باینکه یک مرد وزن یهودی با سه نخ ابریشمی برنگ قرمز وسبز وزرد حضرت پیامبرصلی الله علیه وآله را جادوکرده ودر چیزی نهاده ودر چاهی انداختند تا اینکه پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله سه روز از خوراک ونوشیدن ودیدن وشنیدن بازافتادند وجبرئیل آمد و از حال آن حضرت جویا شد حضرت فرمودند همینست که می بینی و جبرئیل ازجادو ومحل آن حضرت راآگاه کرد سپس معوذتین را آورد و امیر المؤمنین علی علیه السلام برهرگره آیه ای را چنین خواندند : بسم الله الرحمن الرحیم . قل اعوذ برب الفلق یک گره از گرههای جادوئی باز شد وباین ترتیب هریازده گرههای جادوئی با نزول وقرائت معوذتین باز شد پس حالا اگر بگویند پیامبر اسلام را جادو کردند و جادویش را در چاه انداختند واثر کرد حال چطور برامتش که بسیار ضعیفترند اثر نکند در پاسخ عرض میشود که با ظهور پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله بساط بزرگ جادوگران وکاهنان جمع شد و بانزول قرآن شکستی بعد از شکست خوردند که معوذتین یکی از آنها است لذا خود پیامبر صلی الله علیه وآله بامت دستور دادند که بوسیله معوذتین تعویذ کنید پس اگر ریسمانی را بتعداد آیات معوذتین گره باز شدنی بزنیم واسپند و بخور دود کرده وسلام برسولخدا وامیر المؤمنین علیهما السلام نموده و بهر گرهی یک آیه راخوانده گره را باز کنیم تا تمام گرهها باز شود هر گونه جادوی دفن شدنی باطل می گردد ونیازی به پیدا کردن دفینه وخارج کردن آن از زیر خاک نیست  زیرا دیگر قرار نیست جبرئیل برای امت هم نازل شود وخبر از جادو های دفن شده بدهد وکسانی که چنین اخباری بمردم می دهند عملا ادعای پیغمبری دارند ولو صریح بزبان نیاورند  پس اینکه گفته شده دفن کردن جزء مرده ای از بدن شخص  مانند  ناخن و موی شخص با ورد واعمال خاص سخن بیهوده ایست چرا که مستحب است که ناخن وموی انسان دفن شود و توی دست پا و خوراکی ها نباشد که همین وجود کثافت ومو ورعایت نکردن بهداشت درشمار سحر و جادوهاست و دفن کردن آنها کمک ببهداشت است وسحر راباطل می کند پس اگر فالگیر بگوید شما را جادو وطلسم سختی کرده اند ومثلا در قبرستان جحود آنرا دفن کرده اند که کسی نتواند آنرا بیرون بیاوزد نباید نگران شد وباید دانست خود دفن کردن ، سحر و جادو را باطل می کند و چه بسا اگر از زمین بیرون آمد میکروبش پخش شده وایجاد سحر نماید . 

2- خوراندن جادو و زهر با استفاده از خوردنی ویا نوشیدنی که برای باطل کردن آن هفت عدد خرما را گردی تربت امام حسین علیه السلام رویش بپاشند  با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم ناشتا میل کنند باطل میشود اگر خرمای عجوه باشد بهترست چنانکه روایت از رسول خداست البته اگر مزاج زهر گرم باشد شیر چاره آنرا می کند .    
3- کمک گرفتن از جادوگران و افسون نویسان معروف که چه بسا در این نوع سحر کردن فرد حرفه ای با نوشتن واوراد ویااعمال نامشروع  جن و شیطانرا مامور میکند ویا ازنیروی تمرکزی و جادوگری خود استفاده می کند که امروزه بآن هیپنوتیسم ویا چاکرا ویا چیزهای دیگر نیز میگویند برای رهائی ازاین نوع سحرنیز خواندن عزائم مأثوروهمراه داشتن ادعیه مأثور وانجام کارهای عبادی و بعضی تعقیبات و بعضی از سور قرآن طبق راهنمائی امامان معصوم علیهم السلام  بهترین چاره و معالجه است بلکه این روش همه انواع سحر وجادو را باطل  می کند چنانکه در جای خود توضیحا یاد آوری شد.

 4- اگر کسی را براثر سحر وجادو ازحال طبیعی خارج کنند بگونه ایکه نتواند تشخیص دهد که او را جادو کرده اند باید اولیاء او برای رهائی او تلاش کنند وبرای چنین مواردی در کتاب وعترت عزائم ودارو و فرمایشات فراوان وارد شده است که توسط یک انسان  متشرع معمولی هم قابل اجراست

5- هیپنوتیزم شدن ملل وشعبده بازی بزرگ جهانی توسط اسکناس و سحر وجادوی ایادی سران فراعنه وامثال اینها، انبوه مردم جهان را درسراندر گمی پیدا کردن راه را ازمیان این همه چاه های عمیق وکشنده ، درتحیر وتاریکی های روز وشب وماه وسال وعمرنسل بنسل بهلاکت انداخته است تورم اقتصادی زائیده یک یاچندین عامل ویاعوامل نیست وتنها شعبدۀ یک ساحر و ستمگر نبوده و نیست قرنها افکارسارقین توشۀ بیچارگان ، تمرکز یافته تااموال مردم جهان را پشت پرده شعبده بازی اسکناس وبانک ووام بنام خدمت و واقعیت وسرمایه و پشتوانه بربایند که ناگهان سرمایه ای تبدیل بخاکستر می شود و بی نوائی از قارون فراتر می رود و پست سرشتی تفرعن پیدامی کند با اینکه دست توانای پروردگار ازآستین روزگار درآمده وسرکشان جهان را درهردوره ای یک بیک بخاک سیاه نابودی وسیاهچال تاریکی فرومی برد ولی افسوس که هرکدام پس از هلاکت چندین جانشین پیدامی کنند که بیراهه گذشتگان را با هزاران تزویز و زور ادامه می دهند که گویا هرگز باچشم خود نیروی خشم برگشت اعمال را درباره عزیزانشان و بیراهه روندگان ندیده اند .شاید این سخنان سرنخی برای شناخت مصادیق سحر مستمرباشد .

6- سحر مستمر چیست؟

درکتب مصادر شیعه آمده است که پیامبر اکرم- صلّى اللَّه علیه و آله- در حجر اسماعیل نشسته بودند و قریش با هم شب نشینی و گفتگو مى‏کردند و به یک دیگر مى‏گفتند: کار محمّد ما را عاجز کرده، نمى‏دانیم درباره او چه بگوئیم ؟ بعضى از آنها گفتند: برخیزید برویم از او بخواهیم که علامتى در آسمان به ما نشان دهد؛ زیرا سحر گاهی در زمین روی می دهد ولی درآسمان رویداد ندارد. سپس به سوى پیامبر اکرم‏- صلّى اللَّه علیه و آله- روانه شدند و گفتند: اى محمّد! اگر کاری راکه از تو مشاهده می کنیم سحر نیست ، علامتى را در آسمان به ما نشان بده؛ چون ما مى‏دانیم که سحر در آسمان استمرار ندارد بآنگونه که در زمین استمرار دارد

 حضرت فرمود: «آیا هم اکنون این ماه کامل را در شب چهارده نمی بینید ؟».گفتند: چرا می بینیم حضرت فرمود: «آیا دوست دارید  نشانه ، ازسوی این ماه باشد ؟».

گفتند: بلى دوست داریم . حضرت با انگشت مبارک به ماه اشاره کردند. ماه دو نیمه شد؛ نیمى در پشت کعبه قرار گرفت و نیمى دیگر در بالاى کوه ابو قبیس! و مردم نگاه مى‏کردند. سپس بعضی از آنها گفتند: ماه را به جاى خود برگردان. حضرت دوباره با دستشان به نیمى که در پشت کعبه بود اشاره کردند و با دست دیگرشان به نیمى که در کوه ابو قبیس بود، آنها نزدیک هم شدند و به هم چسبیدند و ماه در جاى خود قرار گرفت. مشرکین گفتند: برخیزید، سحر محمّد در آسمان نیز استمرار پیدا کرد! خداوند متعال در باره شقّ القمر و عکس العمل ناشایست قریش، این آیات را نازل کرد: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ وَ إِنْ یَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَ یَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ « یعنى: ساعت نزدیک شد و ماه شکافته شد. و اگر نشانه‏اى ببینند روى برمى‏گردانند و مى‏گویند: سحرمستمر است. » « سوره قمر، آیه 1 و 2».

 این حدیث شریف کاملا نشان می دهد که استعمال استمرار درسحر ازجانب کفار است ومی تواند معنا چنین باشد که سحر مستمر وجود نداشته ولی کفار از شدت عنادی که با حق داشتند روی معجزۀ پیامبر نام سحر مستمر گذاردند والا سحر دوام ندارد وپایدار نیست وجادوی پاینده وجود ندارد مگر اینکه بگویند مراد کفار از سحر مستمر دوام نسبی درسحرهاست یعنی از نظری سحر درجات دارد لذا ازسحر لحظه ای شروع می شود تا سحر ساعتی و روزی وهفته ای وماهی و سالی و قرنی تا یومٍ معلومٍ که شیطان مهلت دارد که بترتیب هریک نسبت بقبلی دوام بیشتری دارد  و مستمر است وقرآن این معنا ازسحر مستمر را هم  باطل کرده ودرآیه 42فصلت فرموده : لَا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ  چرا که بالاخره روزی بطلان سحر مستمرهم برمردم و فریب خوردگان روشن خواهد شد ولو اینکه آن روز زمان ظهور دولت حضرت مهدی صلوات الله علیه باشد  

اگر کسی معنای سحر مستمر را درقدمت سحر بداند واستناد کند بحدیث سرّقدسی که خداوند برسول خدا صلی الله علیه وآله  فرموده است : ِ یَا مُحَمَّدُ ص إِنَ‏ السِّحْرَ لَمْ یَزَلْ قَدِیماً وَ لَیْسَ یَضُرُّ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِی یعنی ای محمد صلی الله علیه وآله همانا جادو همیشه پیشی داشته وبهیچی بدون اجازه من زیان نمی رساند عرض می شود که این عبارات ازحدیث قدسی  معنای سحر راروشن می کند چنانکه بارها عرض شد که جادو امری است که زیان برساند چه زیان عقیدتی وفکری ومعنوی وچه زیان جانی ومادی  اما کاری که زیان نداشته باشد جادو نیست که بحث آن در مقالات قبل گذشت اما نوع سحر قدیم است یعنی سابقه دیرینه دارد وشکی نیست که قدیمی بودن سحر بااستمرار بسیار فرق دارد زیرانوعاً سحر قدیمی است و نوع سحرازطرف شیاطین همیشه بوده وهست اما افراد آن درمؤمنین امت قابل ابطال و برطرف شدن است  لذا خداوند در دنباله همین حدیث قدسی برای اثرنکردن  جادو فرموده است : فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ یَکُونَ مِنْ أَهْلِ عَافِیَتِی مِنَ السِّحْرِ فَلْیَقُلْ  یعنی هرکس دوست دارد ازجادو درعافیت من قرار بگیرد بخواند : اللَّهُمَّ رَبَّ مُوسَى وَ خَاصَّةِ کَلَامِهِ وَ هَازِمَ مَنْ کَادَهُ بِسِحْرِهِ بِعَصَاهُ وَ مُعِیدَهَا بَعْدَ الْعَوْدِ ثُعْبَاناً وَ مُلْقِفَهَا إِفْکَ أَهْلِ الْإِفْکِ وَ مُفْسِدَ عَمَلِ السَّاحِرِینَ وَ مُبْطِلَ کَیْدِ أَهْلِ الْفَسَادِ مَنْ کَادَنِی بِسِحْرٍ أَوْ بِضُرٍّ عَامِداً أَوْ غَیْرَ عَامِدٍ أَعْلَمُهُ أَوْ لَا أَعْلَمُهُ أَخَافُهُ أَوْ لَا أَخَافُهُ فَاقْطَعْ مِنْ أَسْبَابِ السَّمَاوَاتِ عَمَلَهُ حَتَّى تُرْجِعَهُ عَنِّی غَیْرَ نَافِذٍ وَ لَا ضَاروَ لَا شَامِتٍ بِی إِنِّی أَدْرَأُ بِعَظَمَتِکَ فِی نُحُورِ الْأَعْدَاءِ فَکُنْ لِی مِنْهُمْ مُدَافِعاً أَحْسَنَ مُدَافَعَةٍ وَ أَتَمَّهَا یَا کَرِیمُ پس هرگاه این دعا را بخواند هرگز جادوی جادوگران جنی وانسی باو زیان نمی رسانند فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِکَ لَمْ یَضُرَّهُ سِحْرُ سَاحِرٍ جِنِّیٍّ وَ لَا إِنْسِیٍّ أَبَدا پس معلوم است که قدیم دیرینه راگویند اما استمرار امری است که مرتب تجدید میشود مانند آب رود خانه آبی که رد شد جایش راآبی دیگر پرمی کند ومرتب ازمخزنی نیرو می رسد تا آب تازه بماند که اگر راهش را ببندند بند می آید چنانکه اگر کارخانه برق نباشد هیچ لامپی روشن نمی شود مانند رودخانه که ازجائی استمرار دارد این روشنائی برق هم استمرار دارد تا برق روشن شد مرتب تجدید نیرو می کند یک نور ثابت وقدیم نیست مرتب درگذر استپس معنای قدیم بااستمرار متفاوت است وسحربی اذن خدااثر نمی گذارد.ازفرمایشات بزرگان استفاده میشود که سحربخودی خود بیش از سه روز دوام ندارد اما برای تداوم آن از سایرعلوم استفاده میشود چنانکه در مقاله سحرو جادو توضیح داده شد پس سحر مستمر باین معنا هم درست است که سحر را بوسیله علوم وفنون دیگر استمرار می دهند وچون معنای حسادت این است که شخص آرزوی زوال نعمت را ازطرف مقابل کند بدون این که خود شخص بهره ای ببرد این هم یکی از انواع جادوهاست که یکی از ابزار آن زخم چشم است که می توانید بمقاله ما درحسادت مراجعه کنید واین حسادت چون استمرار دارد سحر مستمر می باشد چنانکه امام صادق علیه السلام فرموده اند :وَ لَا تَوْبَةَ لِلْحَاسِدِ لِأَنَّهُ مُسْتَمِرٌّ عَلَیْهِ مُعْتَقِدٌ بِهِ مَطْبُوعٌ فِیهِ یَبْدُو بِلَا مُعَارِضٍ مُضِرٍّ لَهُ وَ لَا سَبَبٍ وَ الطَّبْعُ لَا یَتَغَیَّرُ مِنَ الْأَصْلِ وَ إِنْ عُولِج‏ یعنی روزی تقسیم شده است پس رشک رشک برنده چه سودی دارد وریشه رشک بردن ازکور دلی وانکار فضل خدای بلند مرتبه است واین دو خصلت زشت دوبال برای کفر می باشند وبوسیله رشک بردن فرزند آدم (قابیل)در حسرت جاویدان افتاد ودریک نابودی قرار گرفت که هرگزاز آن  نجات نمی یابد وبرای رشک برنده توبه ای نیست زیرا براین خصلت زشت تداوم پیدا کرده واعتقاد بآن ورزیده ودراو طبیعی شده بی سبب و بدون اینکه کسی برای او درگیری ایجاد کند برانگیخته می شود واگر هر چاره ای شود باز هم طبیعت از ریشه (خراب است) و تغییر نمی کند  

بخت بستگی وبخت گشائی

مراد از بخت آسایش ورفاه درزندگی است و بستن بخت یعنی کسی را بوسیله جادو ازآزادی ورفاه وآسایش وامکانات طبیعی وبهره مندی های همگانی محروم سازند بگونه ای که از ازدواج ویا ازکار ویا ازیک ویا چندی از سایر امکانات زندگی محروم شده اززندگی همگانی عقب بماند پس ابتلای باین امور از جمله احوالی است که هرمبتلائی آنراحس میکند وواضح است ونیازی برفتن نزد دعا نویس نیست که او توضیح واضحات دهد ویا مردم رامتهم ساخته بهم بد بین کند که اگر راست بگوید غیبت کرده واگر دروغ بگوید  تهمت زده گرچه دروغگوئیش ترجیح دارد زیرا این امور می تواند براثر جادو باشد ولی ما موظف ومکلف نیستیم که تفتیش کنیم تا کشف کنیم که چه کسی این جادو راکرده است مگر اینکه جادو گر خودش بگوید من این جادو را در حق شماکرده ام وچه بسا همان شخص هم روی اغراضی مثل عداوت ویا خود بزرگ نشان دادن بدروغ اعتراف کند اما اعتراف شخصی که تکالیف شرعی براو جاری است علیه خود پذیرفته وقابل اجراست پس دنبال کردن این که کار چه کسی بوده کاری است مخالف شرع وعقل وجز ایجاد دشمنی وسرگردانی فائده ای ندارد وچون خداوند درقرآن فرموده : وَخَلَقْنَاکُمْ أَزْوَاجًا مسلم است که هیچ انسانی بدون همسر نیست واگر دراین دنیا باو نرسید درآخرت باو خواهد رسید واسبابی که باعث بسته شدن بخت ازدواج وبخت شغل وسایر امور می گردد فراوانست مانند جنگها وفاصله ها وپراکندگی ها و فقر و ثروت وغیر ذلک اما آنچه مربوط بجادو است همان است که قرآن فرموده است : یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ یعنی جادو گران میان مرد وهمسرش جدائی می اندازند و از آیاتی مانند آیه قبل مسلم است که هر انسانی همسری دارد وجادوگران می توانند باذن وعلم خدا  قبل یا بعد از ازدواج میان همسران خلق شده یاعقد شده جدائی بیندازند اما ممکن است خداوند بوسیله دعا این جدائی راسامان دهد و ممکن است بعلل فراوانی که درسحر مستمر اشاره ای شد دردنیا بوصال هم نرسند ویا کاری رونق نگیرد ومراد از گشودن بخت برداشتن موانعی است که مثلا میان زوجین خلقی ویاعقدی بوجود آمده وآن مقداری که دراین دنیا بسبب سحر وجادو بوجود آمده با باطل السحر وحل المربوط وامثال آنها که تکرارا یادآوری شد صورت پذیر است واما موانع بزرگی که براثر حوادث بزرگ بوجود آمده مانند جنگها و فقر وثروتها وفاصله های مکانی یافاصله های زمانی وتکفیرها واتهامات وسخن چینی ها وحسادت ها وزخم چشمهای عمقی (بمقاله جادوی چشم ویا چشمان جادوئی مراجعه شود) وامثال اینها پس اگر شرایطی باشد وصال دردنیا ممکن است والا برمی گردد بعالم پس ازمرگ که هرچیزی باصل خود برمی گردد وموانع برداشته میشوداما دردنیا چون دنیاخانۀ آزمایش وامتحان است حوادث گوناگونی پیش می آید یکی مانند حضرت مریم وحضرت عیسی علیهما السلام ازدواج نمی کند ویکی مانند آسیه زن فرد پلیدی چون فرعون می شود ویکی مانند جعده ملعونه در خانه امام حسن مجتبی علیه السلام قرار می گیرد که این اختلاط ها بعد از مرگ ازهم جدا می شود وموارد بسیاری هم هست که شخص ازدواج کرده ولی چون مراسم اجتماعی وقومی نداشته باور ندارد که ازدواج کرده این افراد داشتن دوست پسررا برای دختر ویا داشتن دوست دختررا برای پسر و همچنین ازدواجهای موقت رانادیده می گیرند دنبال بخت گشائی و همسرند و گمان می کنند بخت ازدواجشان بسته شده وحال آنکه اینها ازدواج کرده اند و باور ندارند .                 

 ادامه دارد

/ 27 نظر / 7453 بازدید
نمایش نظرات قبلی
امیر

با سرکه + قلیاب که ماده گیاهی بوده و در عطاریها هست به راحتی خوردن آب، هر طلسمی رو بشکنید و باطل کنید سرکه خالص رو با قلیاب مخلوط کرده بر سر بریزید چیزی میشه درحد یک معجزه.مواظب باشید چشماتون رو نسوزونه چشماتون رو حتما" ببندید AMIRAAAAA1500@YAHOO.COM

مهسا

سلام،تشکر میکنم از سایت خوبتون آیا امکانش هست از طریق جادو یا یه دعای خاصی احساسات خودم را تا حد زیادی کم کنم؟ چون من بینهایت احساساتیم و این احساسات خیلی بهم صدمه زده،ممنون

prancess.

کسی دعانویس غیر مسلمون سراغ داره؟خواهش می کنم اگه کسی رو سراغ دارید کمکم کنید.برای باطل کردن طلسم و جادو می خوام.کارم انجام شه 500 شیرینی میدم 09377420204.فرنیا هستم

یه تنها

سلام.من تاحالا خواستگار نداشتم دنبال هرکاری هم میرم نمیشه یعنی دیگه واقعا خسته شدم ازترس خداتاحالا خودکشی نکردم دچار افسردگی شدم مگه میشه یه نفر انقدر بدبخت باشه که همه درها به روش بسته باشه فقط برام دعا کنید ممنون

sara

من یک مشکل بدی داشتم گویا طلسم شده بودم به سایت یک حاج آقایی معرفی شدم زندگیمو تغییر داد مشکلم را حل کرد یک عمره دعاگوشم اینم ادرسشه http://www.zamanm.ir/18590-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA/544649-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%B1.html

prancess

کسی دعانویس سراغ داره؟خواهش می کنم اگه کسی رو سراغ دارید کمکم کنید.برای باطلیه طلسم وجادو می خوام.کارم انجام شود ۵۰۰ شیرینی میدم .فرنیا هستم شماره تماسم 09391393015 هست (شماره قبلی ام که 09377420204 بود واگذار شده است با شماره جدیدم تماس بگیرید)

prancess

کسی دعانویس غیر مسلمون سراغ داره؟خواهش می کنم اگه کسی رو سراغ دارید کمکم کنید.برای باطلیه طلسم وجادو می خوام.کارم انجام شود ۵۰۰ شیرینی میدم .فرنیا هستم شماره تماسم 09391393015 هست (شماره قبلی ام که 09377420204 بود واگذار شده است با شماره جدیدم تماس بگیرید)

prancess

کسی دعانویس سراغ داره؟خواهش می کنم اگه کسی رو سراغ دارید کمکم کنید.برای باطلیه طلسم وجادو می خوام.کارم انجام شود ۵۰۰ شیرینی میدم .فرنیا هستم شماره تماسم 09391393015 هست (شماره قبلی ام که 09377420204 بود واگذار شده است با شماره جدیدم تماس بگیرید)

prancess

آیا کسی دعانویس سراغ داره؟خواهش می کنم کسی را سراغ دارید کمکم کنید.برای باطلیه طلسم وجادو می خواهم که از طرف دشمنان فامیلی ایجاد شده است. اگر بتواند کارم را حل کند ۵۰۰ شیرینی می دهم . فرنیا هستم. شماره تماسم و تلگرامم ۰۹۳۹۱۳۹۳۰۱۵ هست

prancess

آیا کسی دعانویس سراغ داره؟خواهش می کنم کسی را سراغ دارید کمکم کنید.برای باطلیه طلسم وجادو می خواهم که از طرف دشمنان فامیلی ایجاد شده است. اگر بتواند کارم را حل کند ۵۰۰ شیرینی می دهم . فرنیا هستم. شماره تماسم و تلگرامم ۰۹۳۹۱۳۹۳۰۱۵ هست