کتاب رهن

                

مسأله ـ شرط نیست که قیمت چیزی را که به گرو می‏گذارند به اندازه دین باشد بلکه هرگاه قیمت آن کم‏تر از دین یا بیشتر یا مساوی باشد جایز است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ سزاوار نیست که از مؤمن رهن بگیرند اگرچه جایز باشد حتی آن‏که از حضرت صادق علیه السلام  گرو خواستند و یک موی از ریش مبارک را به گرو دادند و در وقت ادای دین پس گرفتند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ رهن باید در دست طلب‏کار باشد و جایز است که مدیون عاریه کند آن را از طلب‏کار و برگرداند به سوی او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ مال غیر را نمی‏توان به رهن گذارد مگر به اذن او و هرگاه کسی مال غیر را بی‏اذن او به رهن گذارد صاحبش می‏تواند که آن را پس بگیرد و واجب است که آن را پس بدهند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست که طلب‏کار رهن را بفروشد بی‏اذن مدیون. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که رهنی گذارد و غایب شد جایز نیست که آن را بفروشند تا آن‏که بیاید و هرگاه از آمدن او مأیوس شدند جایز است که طلب‏کار آن را بفروشد پس اگر قیمت آن مساوی طلب او یا کم‏تر باشد اخذ می‏کند آن را و هرگاه بیشتر از طلب او باشد آن زیادی را باید نگاه دارد تا آن‏که صاحبش بیاید و به او دهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که فوت شود و گروهایی چند در میان ترکه او باشد و معلوم نباشد که گروها از کیست و به چند گرو بوده، آن گروها مانند سایر ترکه او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه چیزی که گرو گذارده‏اند تلف شود بدون تفریط مرتهن، ضرری است که به مدیون رسیده و طلب‏کار طلب خود را می‏گیرد مگر آن‏که تقصیری و تفریطی در حفظ آن کرده باشد، پس قیمت آن را از بابت طلب خود باید حساب کند پس اگر قیمت آن کم‏تر از طلب او است باقی طلب را مطالبه می‏کند و اگر قیمت آن بیشتر از طلب او است زیادی را باید به مدیون بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه بعض از چیزی که به گرو گذارده‏اند تلف شود، همان باقی مانده گرو است از برای طلب. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدیون گرو خود را از مرتهن عاریه کند و در نزد او تلف شود، ضرری است که به خود او رسیده و دین خود را باید بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه چیزی را که به گرو گذارده‏اند زمین زراعتی باشد و محصولی داشته باشد آن محصول از مدیون است. پس اگر طلب‏کار آن را ضبط کرد باید از بابت طلب خود حساب کند پس اگر قیمت آن مساوی طلب او است مرهون را باید واگذارد به صاحبش و اگر قیمت محصول زیاده از طلب او است آن زیادی را با اصل مرهون باید به مدیون برگرداند و اگر کم‏تر از طلب او است اصل مرهون به رهن باقی است تا تمام طلب را بدهند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که کنیزی را به گرو داده باشد می‏تواند که با او مقاربت کند و مجامعت با او منافاتی با گرو بودن او ندارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه حیوانی را به گرو داده باشند اگر مخارج آن حیوان را مرتهن می‏دهد می‏تواند که منتفع شود به سواری آن و خوردن شیر آن و اختلاف مابین مخارج حیوان و انتفاع از آن باید ملاحظه شود، و هرگاه مخارج آن را مدیون می‏دهد اجرت سواری و قیمت شیر آن از بابت طلب باید محسوب شود مگر آن‏که مرتهن تصرفی در سواری و شیر آن نکند و خود راهن تصرف کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مرتهن می‏تواند که بخرد از راهن مرهون را. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدیونی طلب‏کارهای متعدد داشته باشد و در نزد بعضی گروی داشته باشد و مفلس شود و فوت شود و ترکه او وفا نکند به جمیع دیون او، باید گرو را با سایر اموال او در میان طلب‏کاران او قسمت کرد هریک به اندازه طلب او و گرو مخصوص مرتهن نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه گروی در نزد کسی باشد و مدیون فوت شود و ورثه او ندانند که گروی در نزد او است و خوف این دارد که اگر اقرار کند که گروی در نزد او است ورثه انکار طلب او را بکنند و گرو را بگیرند، می‏تواند که طلب خود را از آن گرو وصول کند و اگر قیمت آن زیاده از طلب او است آن زیاده را به ورثه دهد. و هرگاه اقرار کرد و ورثه انکار طلب او را کردند مرهون را باید به ورثه رد کند. پس هرگاه شهودی دارد و در نزد حاکم شرع ثابت می‏کند و بعد از اثبات قسم هم می‏خورد طلب خود را از ورثه می‏گیرد و هرگاه شاهدی ندارد و ورثه انکار طلب او را دارند، تسلط قسمی دارد که ورثه قسم یاد کنند بر نفی علم خود که ما نمی‏دانیم که او طلب دارد، پس اگر قسم یاد نکردند باید طلب او را بدهند و اگر قسم یاد کردند مطالبه طلب او به قیامت خواهد افتاد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه راهن مرتهن را در ضمن عقد وکیل در حیات و وصی در ممات خود کند که هرگاه در رأس موعد طلب او نرسید مرهون را بفروشد و استیفای حق خود کند و هرگاه قیمت آن زیاده از دین باشد رد کند و هرگاه کم‏تر باشد مطالبه باقی را بکند جایز است از برای مرتهن که به وکالت و وصایت خود عمل کند و راهن نمی‏تواند او را عزل کند یا منع از فروش کند چرا که عقد رهن از جانب راهن عقد لازم است و شرط در ضمن عقد لازم، لازم است. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مرهون در نزد مرتهن تلف شود به تقصیری و تفریطی از جانب او، ضامن اعلی قیمت مرهون است. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه در قیمت مرهون تلف شده به تفریط مرتهن اختلاف شود، قول راهن را باید گرفت با قسمی که یاد کند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و ادعای اجماع کرده‏اند.
مسأله ـ هرگاه در میان طلب‏کار و مدیون اختلاف شود در چیزی که از مال مدیون در دست طلب‏کار است، پس طلب‏کار مدعی باشد که این چیز مرهون است در نزد من و مدیون مدعی باشد که این چیز ودیعه و امانت است در نزد تو و شاهدی هم در میان نیست، قول مدیون را باید گرفت با قسمی که یاد کند بر مدعای خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه در میان راهن و مرتهن اختلاف شود در تفریط مرتهن و شاهدی هم در میان نباشد، پس قول مرتهن را باید گرفت با قسمی که یاد کند که تفریط نکرده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.

/ 0 نظر / 83 بازدید