طالع بینی

هرگز نباید براساس طالع بینی ها حکم کرد قضاوت با خود فرد است اگر دید مسیرزندگیش با طالعش مطابق بود پس چون درطالعش خیری مطابق شد شکر خدا کند واگر در طالعش شری مطابق با او بود بداند که خدا او را مختارقرار داده تا تغییر مسیر دهد و توبه کند و باید معتقد به بدا باشد طبق آیه شریفه بداند که خداوند هر سرنوشتی را بخواهد محو می کند و هر برنامه ای  را  بخواهد پا برجا وبرقرارمی گرداند و ریشه سرنوشت ها نزد اوست پس موقعیت طالع بینی اگر کاملا درست ودقیق هم باشد بخش اندکی ازلوح محو و اثباتست یعنی امکان تغییرش می رود مطلب دیگراینستکه باید در تاریخ روز تولد اشتباه نباشد وبسیاری ازتاریخ تولدها اقلا چند روزی پیش و پس دارد و سهل انگاریها بسیاراست و این مطلب یکی از اسباب مطابق نشدن هاست ومطلب دیگر اینکه محاسبه این طالع بینی در روزهای سی گانه است که سی ویکم ندارد و در شش ماه اول سال شش روز با تقویم متداول تفاوت دارد واین هم یکی ازاسباب اشتباه شدن است موضوع دیگر اینکه درانتخاب و ترجمه هم حذف وتأویلات ونارسائی هائی هست که ناظر باید ملاحظه این امور رابنماید مطلب دیگر اینکه بعضی ازعلما محاسبات رابراساس ماه قمری دانسته اند واین هم یکی از علل درست درنیامدن طوالع است که درمقاله ماهیت نوروز درباره کیفیت ابتدای خلقت سخن بمیان آمده است والله اعلم بحقایق الامور.اما طالع بینی اجمالی متولدین درایام سی گانه چنین است :   

1-            هرکس متولد این  طالع باشد منسوب بحضرت آدم علیه السلام است  برای ازدواج شایسته است سخنش نزد بزرگان وزمامداران پذیرفته میشود وسیله نقلیه در تقدیر دارد برای دانش زمینه مساعدی دارد هرگاه بگریزد ویا از مسؤلیت شانه خالی کند تاهشت شب بیشتر ادامه ندارد وهرگاه بیمارشود زود بهبودی حاصل می کند دنبال هرکاری برود موفق می شود او فردیست خوش برخورد وخوش روزی برای خرید وفروش مناسب است توانائی هرکاری ر ادارد دام داری وکشاورزی برای او خوبست او دارای محبوبیت است نام ملک موکل باو أورمزد یا فرخ یا بهروز یا هُرْمَزْدَ است.

2-            هرکس متولد این  طالع باشد منسوب بحضرت حواست او فردی آماده برای هرنوع تربیت چون انعطاف پذیر است خوش پاقدم خواهد بود شایسته برای ازدواج است شغلهائی مثل ساختمان سازی ، محضر داری ، بنگاهداری برای او مناسبست اگر اول روز بیمارگردد وخیم است بخلاف آخر روز که سبک است اگر با دولت مردان سر و کارش افتد  شایسته او نیست وتا می تواند با زمامداران برخورد و آمیزش نکند سفروجابجائی و خرید و فروش و خرید مدت و قرض و معامله و ملاقات با سلطان و پشتکار داری برای او خوب ومفید است و ملاقات غیر از آمیزش است برخوردش با همسرش نیکوست  ملک موکل بر او بهمن نام دارد که فرشته ایست در زیر عرش .

3-            هرکس متولد این  طالع باشد عمرش طولانی میشود و روزی خوبی دارد اما هیچ کاری جز درخانه نشستن برای او شایسته نیست چون بخت باو پشت می کند و دنبال هرکاری برود شکست می خورد وبد بخت می شود ودولت وملت او را مغبون می کنند و سفر خرید وفروش ومعامله و شراکت وازدواج برایش بد است واگر بیمار شود بسختی می افتد وهرگاه فرار کند فورا بدام می افتد زیرا دراین طالع  لباس از آدم حواگرفته شد وازبهشت رانده شدند و قابیل هابیل را کشت وملک موکل باو اردیبهشت نام دارد که موکل بسختی و درد و بیماریست پس بهترین کار برای او خانه داریست .   

4-            هرکس متولد این  طالع باشد مبارکست وتا زنده است درآسایش بسر می برد وبرای ازدواج شایسته است وهرگاه بیمار شود در یک شب باذن خدا بهبودی می یابد و کشت و کار و دامداری و سوارکاری و کار با جواهرات و شکار وماهی گیری در تقدیر دارد  و منسوب بهابیل ع و شیث ع است اما سفر برای او خوب نیست چون ترس کشته شدن و یا مبتلا شدن به بلائی براو می رود و اگر بگریزد پیدا کردنش مشکل یا سخت میشود وبکسی پناه می برد که او را ممنوع میدارد نام فرشته موکل بآن شهریور است واین فرشته موکل دریای روم است .     

5-            هرکس متولد این  طالع باشد حال خوبی دارد اگر از منزل  ویا محدوده خود بیرون نرود زیرا که بسختی می افتد چون هیچ خیری درخروج او نیست اگرشغلی انتخاب کند مناسب او مکانیکی و تعمیرات ماشین و خود رووپرستاری حیوانات و امثال آنست روزی او سخت بدست می آید وهرگاه سوگند دروغی یاد کند فورا پاداش آنرا می بیند باید حذر کند که ستاره قابیل براو بیافتد که ناله وگریه و پشیمانی او درزندگی بسیار خواهد شد ازملاقات با سران و زمامداران پرهیز کند برای هرکس بخواهد کاری کند ضررمی زند نام فرشته موکل براو اسفندار،موکل به هفت زمین است طالع هنگام نزول بلا ودوری از رحمت خدا بر فراعنه وشیطان وستمگرانست هرگاه بیمارشود مشرف برمرگ شود شومی از وجودش می بارد  

6-            هرکس متولد این  طالع باشد زندگی گسترده ومبارکی  دارد وزمینه رشد وتربیتش بسیار نیکو وآماده است و ازهرنوع گزندومانع رشدی درامانست منسوب بحضرت نوح است هرگز بیماری او از یک هفته بیشتر نمیشود و زود بهبود می یابد او شایسته همسرداری و ازدواج و تشکیل زندگی است در تقدیر او خرید خود رو و خرید و فروش و بدهکاریها و پرداخت و شکار وماهی گیری و آمیزش با سران و بگیر وببند ومعیشت هست آمادگی برای رفع هرنیازی را دارد  هرگونه مسافرتی کند چه هوائی وچه دریائی وچه صحرائی  با بدست آوردن آنچه می خواسته بسوی اهلش برمی گردد نام فرشته موکل براو خرداد است وخردادموکل برجن نیز می باشد  

7-            هرکس متولد این  طالع باشد  برای خود وپدر ومادرش مایه برکت است دارای روزی زیاد است وتربیت کردن او راحت وآسان است وهرخیری ازدستش امید می رود سفر دریا وصحرا برایش مفید است ودربرابردشمن مقاوم و پیروزاست ستاره اش آسان وسبک است اگر مرد باشد درکارهای ساختمانی و بنگاهی ودرختکاری و هرکاری دیگر شایسته است و طالع اش خوبست عمرش زیاد ودرامان از فتنه هاست هرگاه بیمار شود باذن خدا در یک شب شفا یابد نام فرشته موکل بر او مرداد است که موکل بروزی های مردم است قوۀ خلاقیت او بسیار زیاد و پی درپی است  

8-            هرکس متولد این  طالع باشد ولادت نیکوئی دارد همه کار برای او شایسته است بجز مسافرت زیرا اگر گم شود بسختی پیدامی شود واگر گمراه شود هدایت نمی یابد مگر بکوشش وسختی هرگاه بیمار شود اذیت می کشد گاه دریک شب شفا یابد وگاه بیماری او را از پا در آورد  برای خرید وفروش خوبست او فردیست متوسط الحال ومعمولی ودارای عمری طولانی سفر دریا و صحرا برایش خوب نیست نام فرشته موکل برآن نمادر است هرخیری ازدست او برآید  

9-            هرکس متولد این  طالع باشد ولادت خوبی دارد منسوب بسام فرزند نوح است  در هر حالی  توفیق نصیبش می گردد فرشته موکل براو آذر است که نام فرشته موکل بر ترازوی اعمال در روز قیامت است ویا برآتش قرض کردن برایش مفید است هرگاه فرار کند رهائی می یابد و گاه پناهنده به سلطانی میشود که براو بخل می ورزد وهرگاه سفر کند خیر بسیاری می بیند و مال بدست می آورد هرگاه خوابی ببیند همان روز معنایش روشن می شود درختکاری وزراعت شایسته اوست بهرکاردست بزند شایستگی دارد هرگز به تنگدستی نمی افتد وتا زنده است روزیش فراخ است سخنش نزد امیران پذیرفته می شود دنبال دانش می رود وکارهای صالحین راانجام می دهد بین مردم محبوبیت پیدامی کند گرفت وگیر مالی و قرض و رفع تمام حاجت ها شایسته اوست هرگاه بیمار شود همان روز یا شب عارضه اش باذن پروردگار برطرف می شود وگاه سنگین می شود    

10-    هرکس متولد این  طالع باشد پا قدمش مبارکست وفردی پسندیده می باشد منسوب بحضرت نوح است ومنسوب ببالا رفتن ادریس وتورات موسی  علیهم السلام است دارای عفت و بردباری است عمری طولانی تا پیری دارد وروزی دارد وتنگی معیشت نمی بیند و هرخیری ازاو بشایستگی سرزدن دارد با سلطان سر و کار نداشته باشد که گرفتارمی شود و زندان می رود و اگر فرار هم بکند او را می گیرند گم شده اش را پیدا می کند هرگاه بیمار شود وصیت کند که ترس دارد و اکثرا زود بهبود یابد شغل حسابداری ونویسندگی و محضر داری و خرید وفروش وکشت وزراعت امثال این ها برایش خوبست  خوابش تا بیست روز تعبیر شود فرشته موکل براو آبان نام دارد که موکل بردریاها و آبگیرهاست

11-    هرکس متولد این  طالع باشد منسوب بحضرت شیث علیه السلام است زندگی پاکیزه ای دارد و خوب تربیت می شود و تا پیری زنده است وروزی اش خوب است و هرگز درویش نشود مگر در اواخر زندگی خرید و فروش وسفر باو می افتد اگر گمراه شود سالم می ماند ولی با سلطان آمیزش نکند وهرگاه فرار کند خودش بر می گردد وهرگاه بیمار شود امید است زود معالجه شود ازشر سلطان فرارمی کند فرشته موکل براو خور نام دارد که موکل برخورشید است 

12-    هرکس متولد این  طالع باشد تربیتش آسان است برای ازدواج شایسته است شراکت برای او خوب است مغازه داری خرید وفروش و گرفت وگیر وبده وبستان و ساختمان وخانه سازی ازعهده اش می آید سفر دریا و صید ماهی را شایستگی دارد کارها بدستش آسان انجام میشود ولی دلالی وواسطه گری بین مردم برایش خوب نیست بیماری او بیشتر تب است باید مواظب باشد فرشته موکل براو ماه نام دارد که موکل برقمر است . او زندگی روشنی دارد . اما بازمامداران آمیزش نکند تاگرفتار نشود واز درگیری ودادگاه کشی کناره گیری کند .

13-    هرکس متولد این  طالع باشد اگر زنده مانده تعجب است مگر زن باشد والا میان گرفتاریهای گوناگون غرق است بخود مغرور ومخالف شریعت ودین است یک آدم عقده ای کینه توز و بد جنس و شوم کم روزی بد شکل وبد قیافه بد سرشت و بد اخلاق  است اگر بیمار شود امید بهبودی نمی رود هیچ خیری جز شر از او بر نمی خیزد طالعش طالع هلاکت پسر نوح وزن لوط است فرشته موکل براو تیر نام دارد که موکل برستارگان است درفرار و گمراهی موفق است اگر بدست سلطان ودادگاه گرفتار شود رهائی ندارد خوابهایش بعد از نه روز تعبیر میشود .   

14-    هرکس متولد این  طالع باشد عمری طولانی دارد و عاشق علم ودانش است وسالم باسعادت زندگی می کند ولی اهل ستمکاریست برای هر کاری لیاقت دارد خرید و فروش سفر قرض گرفتن وسفر دریائی و هرحاجتی دیگراز برخورد با صاحب منصبان ودادگاه نتیجه می گیرد نمی تواند فرار کند چون گیرمی افتد  دراواخر عمر مالدار میشود فرشته موکل باو جوش نام دارد که موکل برجن وانس و باد است تعبیر خوابش بعد از بیست وشش روز آشکار میشود

15-    هرکس متولد این  طالع باشد اخلاق خوشی ندارد سرزبانی حرف می زند وسنگینی در زبانش وجود دارد وممکن است لال باشد منسوب به قابیل است و او فردی خشمگین است ممکن است یک بیماری او رابمرگ برساند در وام دادن وگرفتن موفق است همه کار از او می آید تماشاگر خوبیست هرگاه بگریزد درهمان نزدیکی ها پیدامی شود خوابش بعد از سه روز تعبیر می گردد توانائی برخورد و چیره شدن برقضات ورؤسا وبزرگان ونویسندگان را دارد فرشته موکل براو دیمهر نام دارد هرگاه بیمار شود زود بهبودی حاصل می کند   

16-    هرکس متولد این  طالع باشد اگر طالعش صبح باشد شهوت است فردی بد تربیت وشوم وپست است ولامحاله جن زده ویا دیوانه است او فردی بخیل وچشم تنگ است سفروملاقات سلطان برایش خطر دارد همه کارها برایش بداست هیچ خیری در او نیست بیماری برای او ممکن است کشنده شود ازشر او باید بخداپناه برد  ولی اگر طالعش بعد از زوال باشد محبت است حالش خوب است عمرش طولانی وپاکیزه  است خوش تربیت ودارای نیتی واهل عمل بنیکی هاست وتصرف دراو دارد  اگر بیمار شود زود بهبودی بدست می آورد اگر بگریزد برمی گردد اگر گمراه شود سالم می ماند گم شده اش رامی یابد تجارت وشرکت و رفتن بطرف دریا وساختمان سازی و چیندمان اساس ومعامله برایش مفید است نام ملک موکل باو مهر است که موکل برحمت است

17-    هرکس متولد این  طالع باشد در تقدیرعمری طولانی دارد حال وتربیتش خوب عیشش پاکیزه است شایسته ازدواج است اما حاجت کسی را برآورده نکند هر کار خوبی را با اکراه وسنگینی انجام می دهد زمینه خرید وفروش ودادگاه وتجارت و شرکت دارد ولی قرض دادن وگرفتن برایش خوب نیست وبرایش گران تمام می شود از منازعه پرهیز کند  منسوب به ملک الموت ونیرو وحضرت یعقوب است بناسازی وآبکاری ودرختکاری براوسازمی آید بخلاف مسافرت که تمام بخیر نمیشود وهرگاه بگریزد پیدامیشود خوابش تعبیر ندارد لازم است بزیر دستان واولاد نیکی کند فرشته موکل براو سروش نام دارد که او جبرئیل و نگهبان جهان هستی است

18-    هر کس متولد این  طالع باشدحال خوبی دارد خوش تربیت است و معیشتش پاکیزه وپسندیده است و فقر و درویشی نبیند و بدون توبه ازدنیا نمی رود برای ازدواج شایسته است حاجتش از سفر برمی آید هرچه رابجوید بآن می رسد اگر مرد باشد خرید وفروش و زراعت برایش سود آور است بردشمن چیره میشود درسلطان و عمال وقضات نفوذ می کند قرضش را ادا می کند بیماریش زود علاج میشود ساختمان سازی وخرید وفروش خانه ازعهده اش برمی آید فرشته موکل براو موکل برآتش است نامش رَش است    

19-    هرکس متولد این  طالع باشد حال خوبی دارد خوش پاقدم ومبارک خوش روزی است ومنسوب بحضرت اسحاق فرزند ابراهیم ع است دانشجو است وبکارهای خوب موفق می شود نام فرشته منسوب باو فروردین است که نام فرشته موکل بارواح وگرفتن ارواح است خودرو و آذوقه می خرد هرگاه فرار کند یا گم شود تا 15روز پیدامی شود سفر برایش خوب است درسلطان نفوذ دارد وازاو چیزهابدست می آورد کارهای شایسته از او صادر میشود ازبیماری زود خلاص میشود هرچه رابخواهد بآن می رسد هرگاه مالدار شود بد اخلاق گردد وشرارت می کند

20-    هرکس متولد این  طالع باشد نیک ومبارک و بردبار و اهل فضل ودارای عمر طولانی  است ومنسوب بحضرت اسحاق علیه السلام است عاقبتش بخیر است  شایسته ازدواج است وگاه درزندگی ومعیشت ، سختی و ضعف دارد باید ازحقش دفاع کند دنبال کارها رود زیرا درطالع استانداری ویاشهرداری و یا مالک منطقه ای شدن دارد نیازش در مسافرت وکشت وزرع و بنائی و ورود ونفوذ برسلطان وسایر فعالیتها برطرف می شود  هرگاه سفر کند سود می برد وسالم برمی گردد ودرامنیت خواهد بود کارگر و شاگرد و خدمتکار نگیرد اگر بیمارشود بیماریش سخت است ولی گاه باشد ازبیماری زود خلاص می شود  واگر پنهان شود جایگاهش از انظار پنهان است او فردی متوسط الحال است برای چیندمان کاری درو کاشت درخت وخود رو سواری مناسب است اگر بگریزد مشکل دست رسی باو پیداشود برای شروع و استارت  هرکاری ونقل وانتقال و سامان دهی زندگی مناسب وپسندیده است فرشته متعلق باو بهرام نام دارد که متعلق به نصر ویاری وخذلان و جنگها و جدال است برای دنبال کردن کارها می توان رویش حساب کرد

21-    هرکس متولد این  طالع باشد فردی نیکو وصالح اما نیازمند و درویش وتنگ روزی وپائین درزندگی است و منسوب بگندم خورن آدم دربهشت و حیض شدن حوادرزمین است سفر اورا نشاید وسود ندهد شغل مناسب او ذبح شرعی حلال گوشتها وقصابی است تا می تواند سفرنکند ازمحدوده محله وخانه اش خارج نشود و متعرض کسی نشود و نزاع و دعوانکند ودادگاه و دادگاه کشی نکند و با سلاطین وقضات و امرا رابطه نداشته باشد با کسی شریک نشود تا می تواند درمحدوده خانه اش باشد ازسوگند راست هم پوهیزکند از زخم زبان زنندگان ونیش داران اجتناب کند ازخوراکیهای ضرردار پرهیز کند تا بیمار نشود زیرا بیماری برایش خطر دارد فرشته موکل بر او رام  نام دارد که موکل بشادی است   

22-    هرکس متولد این  طالع باشد معیشت پاکیزه ای دارد قدمش مبارکست شایسته ازدواج است رؤیایش راباهلش بگوید که تعبیر دارد از مسافرت سود می برد وسالم بر می گردد وبهر سازمانی وصاحب منصبی رو کند حاجتش برآورده میشود صاحب اختیار است مشکلی ندارد خرید وفروش وتجارت وشکار برایش خوبست کارهای مهم ازاوساخته است گاه باشد که از سلطان ترس بیند هرکس با او درافتد شکست می خورد ازبیماری ها زود می رهد نام فرشته موکل براو باد نام دارد که موکل برباد است  

23-    هرکس متولد این  طالع باشد فردی باشد همیشه خوش تربیت صالح وپاکیزه و نیک سرشت ومبارک و دریا دل خوش روزی چون منسوب بحضرت یوسف ع وبنیامین برادر حضرت یوسف ع است هرحاجتی را دنبال کرده برآورده می کند زمینۀ آمیزش بااشراف وبزرگان و کارهای بزرگ را دارد و برای ازدواج خوبست وازآن خیرنصیبش می شود  از مسافرت وتجارت  سودمند می شود وخیر می بیند و تعبیر خوابش دروغست وفرشته منسوب بآن دَیْبِدِینْ نام دارد که موکل برخواب وبیداری ونگهبان برگشت ارواح بابدان است  وهرگاه بیمار شود در یک شب خوب می شود و طالع این شخص خیلی شباهت بطالع قبلی دارد 

24-    هرکس متولد این  طالع باشد کارش بالامی گیرد مگر اینکه همیشه اندوهگین است و طالعش منسوب بفرعون است فرد سخت گیر ومشکل سازاست آخرعمرش غرق یا کشته میشود خوابهایش دورغ است بهیچ کار خیری موفق نمیشود هرچند کوشش کند  اگرمسافرشود درخطراست وچه بسا در سفر بمیرد اگر بیمارشود مرضش طولانی شود همیشه یک بیماری دارد تابمیرد زندگی سخت وپر مشقتی دارد نام فرشته موکل باو دِین است که موکل برکوشش وحرکت است

25-    هرکس متولد این  طالع باشداگر از خانواده نجیبی باشد ممکن است پست ومقام پیداکند اما بیماری سختی دارد که ازآن هم بسلامتی خارج میشود وگاه باشد که خلاص نشود اما شخصی فقیه ودانا ست واهل خرید وفروش و کشاورزی و رفع نیازمندی هاست سفراو را نشاید وگرنه غالبا دارنده این طالع تربیتش مشکل است بخصوص اگر ازخانواده اصیلی نباشد که زندگیش سخت است درغگو وخبرکش وسخن چین است وهیچ خیری در او نیست پیکر وهستی اش جایگاه آفت ها و بلاهاست ملک موکل براو آُرد نام دارد که موکل برجن وشیاطین است باید همه از شرش بخدا پناه برند منسوبست به بلاهای نه گانه ای که براهل مصر نازل شد بیماریش درمان ندارد

26-    هرکس متولد این  طالع باشد عمرش طولانی است و صالح ومتوسط الحال است کم بهره است و منسوب به شکافته شدن دریا برای حضرت موسی است شمشیر زبان قلم وسخن این فرد بران است اما برای ازدواج مناسب نیست چون طلاق می دهد ویا بدشمنی می انجامد و گاه سفراو را نشاید برای کارهائی مانند خرید وفروش وسفر و بنا سازی و کشت وزرع درحد توسط نیک است هرگرفتاری رامی تواند برطرف سازد گاه باشد دارنده که این طالع دیوانه یا بخیل باشد فرشته منسوب باو اَشتاد نام دارد که روزی که دین پیداشد آفریده گردید هرگاه بیمار شود بزحمت می افتد    

27-    هرکس متولد این  طالع باشد تربیتش راحت است وهرگاه بیمار شود فورا دریک شب بهبودی حاصل کند روزیش فراخ است ومیان مردم محبوبیت دارد عمرش طولانی است و خیر زیادی ازاو صادر میشود زیبا ونیک است وستمکارهم هست برای برطرف کردن حاجات خوبست سخنش نزد امرا نافذ است وکارها نزد اوآسان شود فرشته موکل براو آسمان نام دارد چون موکل برآسمان وپرندگان است طالع او منسوب بحضرت یعقوبست پس چه بسا اندوه او زیاد شود ونور چشم او کم گردد اوبابرادران نیکی می کند 

28-    هرکس متولد این  طالع باشد خوش صورت ومبارک و کوششگری رستگار است ومنسوب بحضرت یعقوب ع است باهردشمنی مبارزه کند پیروز شودبین خانواده اش ومردم محبوبیت دارد درهرکاری توانا است ساختمان سازی ، خرید وفروش ، واردشدن برسلطان شایسته برای ازدواج وزن داری است درتمام عمر غمگین است وآخر عمر بعافیت می رسد بیمایش طول می کشد وبدنش را مبتلامی کند چشمش کم سو گردد خوابهایش همان روز تعبیر شودفرشته موکل براوراهیاد نام دارد که میان خلق داوری می کند وموکل برآسمانهاست   

29-    هرکس متولد این  طالع باشدبردبار ونیک ودلاور و مبارک است متوسط الحال است خواهان دوست ورفیق و برادران وکار خیر است قرض وپیش خرید و سوگند برایش ضرر وصدمه دارد کارگر داشتن وخرید وفروش حیوانات حلال گوشت برایش مفید است هرگاه سفر کند مال زیادی حاصل می کند نویسندگی برایش خوب نیست خوابهایش درست ازآب درمی آید ولی تا یک روز بکسی نگوید بیماریش زود بهبود یابد گاه باشد با خطر روبرو میشود ازهرچه بگریزد بدام می افتد و یا بر میگردد هرکه راجایگزین خود کند بمشکل می خورد ازهرکس هرچه بگیرد پشیمان میشود گم شده اش را پیدامی کند نام فرشته موکل براو اسفند است که موکل بر اوقات وعقول و گوشها وچشمها ودلهاست     

30-    هرکس متولد این  طالع باشد مبارک وسعادتمند  و صالح وبردبارست تربیتش سخت است وبد اخلاق است روزی دارد ولی جلو گیری میکنند درعین حال دروسعت است اگر بگریزد دست گیر می شود هرگاه قرض کند زود پس می دهد برای ازدواج وخرید وفروش و کشاورزی  خوبست کارش بالا میگیرد زبان دار و با وفاست وبرای هرکاری شایسته است بیماریش طول نمیکشد وبسلامتی رهائی می یابد فرشته موکل براو اَنیران نام دارد که موکل برروزگار وزمانهاست   

                  والله اعلم بحقایق الامور

/ 0 نظر / 57 بازدید