مسائل مسکن ومالک

مسأله ـ مقصود از سکنی این است که کسی قرار دهد که شخصی در خانه و ملک او ساکن باشد به طور اطلاق یا تا مدت معینه‏ای، پس اگر مدت سکون را عمر ساکن یا عمر مالک قرار دهند آن را عمری می‏گویند. و مقصود از حبیس این است که قرار دهند منفعت چیزی را از برای کسی تا مدت معینه، پس هرگاه آن منفعت خدمت غلامی یا کنیزی باشد از برای کسی آن را رقبی می‏گویند و اگر منفعت چیزی دیگر باشد آن را حبیس می‏گویند چرا که عین آن چیز را حبس کرده‏اند و منتقل به غیر نمی‏کنند از برای انتفاع شخصی. و گاهی هریک از این‏ها در باقی استعمال شده چرا که احکام این‏ها بر یک نسق است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.

مسأله ـ هرگاه مدتی را قرار دهند، پس مالک هر وقت که خواست ساکن را از ملک خود خارج می‏کند یا منفعت را منع می‏کند در هریک از این اقسام. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدت را معین کرده‏اند مالک نمی‏تواند که ساکن را پیش از آن مدت خارج کند از ملک خود چنانکه نمی‏تواند منفعت را منع کند پیش از آن مدت از آن شخصی که قرار داده منفعت ببرد و لازم است که وفا کند به شرط و عهد خود در جمیع اقسام مذکوره. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ مالک می‏تواند که ملک خود را بفروشد یا ببخشد پیش از مدت معینه ولکن ساکن را از آن ملک نمی‏تواند خارج کند، چنانکه مشتری هم نمی‏تواند و هم‏چنین است حکم منفعت ملک از برای شخصی که قرار شده در مدت معینه که نه مالک می‏تواند منع کند آن را و نه مشتری. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدت سکنی و انتفاع، عمر مالک باشد و شخص ساکن یا کسی که انتفاع از برای او است فوت شود، وارث او باید ساکن شوند و انتفاع را ببرند تا مالک زنده است. و هرگاه مدت سکنی و انتفاع، عمر ساکن و شخصی که قرار شده منفعت را ببرد باشد و مالک فوت شود، وارث مالک نمی‏توانند که منع کنند سکون و انتفاع را تا وقتی که ایشان زنده‏اند مگر آن‏که ترکه مالک منحصر باشد به همان مسکون و ملکی که از آن منفعت می‏برند، یا مالک مدیون باشد که دین او ادا نشود مگر از آن مسکون و از آن ملک. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مالک قرار دهد سکون شخصی را با اولاده او در خانه خود و مالک فوت شود، آن شخص و اولاده بعد از او باید ساکن باشند در آن خانه به طوری که مالک قرار داده و به طوری که مالک تعیین کرده از برای اولاده آن شخص که تا چند بطن و چند طبقه ساکن باشند و وارث مالک نمی‏توانند که منع کنند سکون طبقات معینه را در آن خانه. و هم‏چنین است هرگاه مالک قرار داده باشد منافع ملکی را از برای شخصی و اولاده او و فوت شود، باید آن شخص و اولاده او به طوری که مالک تعیین کرده منافع آن ملک را ببرند و ورثه مالک نمی‏توانند منع کنند منافع را از ایشان. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مالک قرار دهد خدمت مملوک خود را از برای شخصی، پس اگر مدتی را معین کرده از برای خدمت او باید خدمت کند تا آن مدت اگرچه مالک پیش از انقضای مدت فوت شود و ورثه او نمی‏توانند منع کنند او را از خدمت و اگر مدتی را معین نکرده هر وقت بخواهد مملوک خود را از خدمت او بازمی‏دارد و اگر فوت شود ورثه او می‏توانند منع کنند او را از خدمت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مالک قرار دهد خدمت مملوکی را که با او قرار داده که هر وقت بمیرد او آزاد باشد از برای شخصی، پس آن مملوک مدبر از خدمت آن شخص بگریزد و مالک فوت شود و ورثه مالک نیابند آن مملوک را، آن مملوک بعد از فوت مالک آزاد است و ورثه مالک و غیر ایشان نمی‏توانند که او را به خدمت بدارند به عوض ترک خدمتی که در گریختن کرده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ مسکون و چیزی را که مالک قرار داده که منفعت آن به شخصی برسد، ملک مالک و ورثه او است بعد از او نه ملک ساکن و کسی که منفعت از برای او است و نه ملک ورثه ایشان. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.

/ 0 نظر / 45 بازدید