معرفی نقش اسم اعظم

درهر صورت علماء علم حروف همه اتفاق دارند بر اینکه این نقش در میان نقوش مقدسه اعظم آنها بشمار می رود و برای آن خواصّ و آثار عجیبی ذکر کرده اند دستور تنظیم این نقش منسوب است به امیرالمؤمنین علیه السلام دستور تنظیم آن و بعضی از خواص آن را امام عصر علیه السلام بیان فرموده اند دراین نقش شریف ظهور وتجلیّ الهی در تعینات مقدّسه حقیقت محمّدیّه به تعیّنات چهاده گانه به رمز در  آمده است که در هرتعیّنی بشکل  و هیئت مناسب آن در این  نقش مقدّس ظاهرگردیده است و بنا بر آنچه از بزرگان درد ست است به  توضیح اجمالی این نقش اشاره می شود :

( ستاره اول ) اشاره است به مقام  و تعین مصطفویت آن حقیقت مقدسه که در حضرت  ر سول صلی الله علیه وآله ظاهر است که با وجود اینکه یکی است امّا مظهر مقامات خمسه توحید است یعنی مقام ذات ومقام هویت ومقام الوهیت ومقام احدیت ومقام واحدیت که آنها را در محل خود شرح کرده اند پس باید به آنجا رجوع شود 0

(سه الف که روی آنها خط معتدلی استکه آن ها را فراگرفته است ) سه الف اشاره به سه امام : حضرت علی وحضرت حسن وحضرت حسین علیهم السلام است که بترتیب بریکدیگر فضیلت داشته ورتبه هرسه بعد از رتبه رسول الله صلی الله علیه وآله است 0 واین سه الف که بترتیب الف لینه والف قائمه والف منبسطه نامیده می شوند رمز تعینات وشؤونات ولایتی این سه امام می باشد وآن خط افقی معتدل که روی سه الف  کشیده شده است اشاره است به مقام حضرت زهراء سلام الله علیها که حکم وعاء و ظرف ومقام قشرو ظاهررا دارد نسبت به آن سه معصوم علیهم السلام و وجوه دیگری هم دراین قسمت بیان شده است  0 (میم توپر و نا تمام ) اشاره است  به مقام حضرت سجاد علیه السلام که موقعیت آن حضرت در تقیه و انزوا و مظلومیت  وخضوع  وانکسار به  این رمز بیان گردیده است 0

(نردبان ) اشاره است به امام محمد باقر و امام صادق علیهما السلام و بیان موقعیت آن دو بزرگوار که بحسب اقتضاء زمان شیعه توانست به تعالیم عالیه آن دو امام معصوم طریق عبودیت وسلوک الی الله را طی نموده و با معارف الهیه واحکام دین وشریعت وآداب طریقت آشنا شود و از این رو مذهب شیعه مذهب جعفری نامیده شد0

(چهارانگشت مساوی ) اشاره به مقامات و شؤونات چهار امام است :

حضرت کاظم وحضرت رضا وحضرت جواد وحضرت هادی علیهم السلام واینکه حکم ایشان  یکی است و از این رو روز چهارشنبه هم به این چهار امام معصوم تعلق دارد ودرآن روز به زیارت مشترکی زیارت می شود 0

(ها) اشاره به مقام ولایت ومنزلت حضرت عسکری علیه السلام است که ازصلب مطهراو ظاهرگردید امامی که خداوند بوسیله او جمع  می فرماید مؤمنین را و مجتمع می سازد اهل حق را وروز پنجشنبه به حضرت عسکری علیه السلام تعلق دارد و روزیستکه مبدأ ظهور اجتماع  و روز اتّصال است روزی استکه درعصرآن روز حوریه برای شیث هبة الله به زمین فرود آمد 0

(واو منکّس ) اشاره است  بوجود مقدّس حضرت مهدی صلوات اللله علیه 0 و روزآن حضرت جمعه است که ششمین روز از روزهای هفته است 0 و این حرف با این هیئت ازجهات مختلف رمز بیانگر موقعیت ولایتی وشؤونات امامت آن حضرت است ومطابق دستوری که ازامیرالمؤمنین علیه السلام در تنظیم این نقش شریف رسیده درآخراین نقش رمز اوّل یعنی ستاره تکرار شده که اشاره به این است که بعد از دورۀ ظهور امام علیه السلام دوره رجعت رسول خدا وائمه علیهم السلام خواهد بود ودیگراینکه این تعینات و شؤونات که دراین نقش بیان شده همه ظهورات وشؤونات همان حقیقت کلیّه الهیّه است که از این مطلب خود چنین تعبیر آورده اند :

اوّلنا محمّد آخرنا محمّد اوسطنا محمّد کلنّا محمّد صلّی الله علیهم اجمعین0  (برای تحقیق بیشتربه کتاب کاوشی درکیفیت غیبت امام عصر عجّل الله فرجه مراجعه شود 0)

ودرهمان کتاب بی نظیردر ترجمه خبر کتاب صحیفة الابرارآمده :

حجّت صلوات الله علیه آمد نزد مردی که بُرد (قطیفه – حوله ) می بافت 0 پس نزد او نشست و به نورد (چوب دستگاه بافندگی ) آن بافنده تکیه داده فرمود دختر ت را تزویج من کن آن مرد گفت من شما را نمی شناسم که از کدام  مردم هستید شما کیستید ؟ فرمود پرسش مکن اگر دوست داری که دخترت را تزویج من کنی بکن 0 مردگفت : با مادرش مشورت کنم 0 پس برخاست و داخل خانه شد تا با همسرش مشورت کند 0 پس برگشت و ندید آن شخص را ونگاه کرد به بُرد ودید بافتن آن تمام شده است ونگاه به نورد کرد دید همان جائی که آن شخص تکیه فرموده  بود سبزشده وبرگ ازآن روئیده واین اشعار برآن نوشته است :

أیاسائلی عن إسمی ومنسبی  

                               سأنبّئک عن لفظی وحسن تکلّمی

ای سؤال کننده ازمبدأ اسم من و نسب من باین زودی خبر میدهم ترا از کلام  و خوبی سخنم :

أنا إبن منی و المشعرین و زمزم      

                                 و مکّة و البیت العتیق المعظم

منم فرزند منا و دومشعر(عرفات – مشعر) و زمزم  و مکه و خانه عتیق با عظمت  خدا0

أنا جدّی الهادی النبی ّوابی علی ّ     

                                      ولایته فرض علی کل مسلم

جدّ من پیغمبر هدایت کننده است و پدرم علی است که ولایت او برهر مسلمانی واجب و لازم گردیده است 0

وامّیّ البتول المستضاء بنورها

                                         اذا ما نسبناها عدیلۀ مریم

ومادرم بتول است که ازنور او همه چیز روشن گردیده ودر هنگامیکه او را  توصیف  نمائیم نظیرمریم است 0

وسبطا رسول الله عمّی و والدی

                                       وبعد هما الأطهار تسعۀ أنجم

ودوسبط رسول الله عمو و پدر من می باشند وبعد ازآن نه ستاره درخشان که  پاکیزگان  هستند 0

ائمۀ هذا الخلق بعد نبیّهم فإن کنت لاتعلم بذلک فاعلم

ایشان پیشوایان این خلق بعد از پیامبرشان بوده اند اگر تونمی دانی این را پس بدان 0

و من یتمسّک بحبل ولایتهم    یَفُز بهم یوم المعاد ویُنعَم

وکسیکه به ریسمان ولایت ایشان چنگ زند در روز باز گشت بوسیلۀ ایشان رستگارگردیده ودرنعمت بسرخواهدبرد 0

أنا العلویّ الهاشمیّ الّذی ارتمی   

                                  به الخوف والأیّام بالمرء ترتمی

من هستم علویّ هاشمیّ آن کسیکه ترس اورا ازمیان مردم خارج  نموده و روزگارکارش این چنین است که مردمان شایسته الهی را ازمیان مردم خارج می کند 0

وضاقت بی الأرض والفضا برحبها 

                                     ولم أستطع نیل السّماء بسلّم

وزمین وفضا با همه این فراخیش برمن تنگ گردیده ونمی توانم با نردبانی هم به آسمان بالا رو م 0  

وبین لی الارض التی أنا کاتب    

                               علیها بخطی فاقرأ ما شئتَ وافهَم

واین زمینی که من روی آن این اشعار را  نوشتم به خط خودم  از مِلک من  بدان و اگر خواهی به آن اقرار کن و بفهم 0 (بعد امام علیه السلام دستور نوشتن وترسیم نقش مقدس اسم اعظم را که مانند آن ازامیرالمؤمنین علیه السلام هم روایت شده وتوضیح اجمالی داده شد ذکرمی فرماید که عربی آن  ذیلاً مرقوم است

ثلاث عصی صففت بعدخاتم   

                                      علی رأسها مثل السّنان المقوّم

و میم طمیس أبتر ثمّ سُلّم       کهیأة سُلّامٍ و لیس بسُلَّم

و أربعة مثل الانامل صففت 

                                     تشیرالی الخیرات من کلّ مغنم

و هاء شقیق ثمّ واو منکّس  

                                          کأنبوب حجام ولیس بمحجم 

خطوط علی الأعراف لاج رسومها

                                     علیها براهین من النور فاعلم

فعدّتها مِن بعد عشر ثلاثة    فلاتک فی أحصائها ذا توهّم

علیها من النورالا لهی جلالة   

                                  الی کل ّإنسیّ فصیح  وأعجمی

فمن أحرف التوراة فیهنّ أربع  

                                  وأربع من إنجیل عیسی بن مریم

وخمسٌ من القرآن وهی تمامها  

                                  فاصغ الی الاسم الاعظم المعظّم

بعد ازدستور نوشتن فشرده ای از آثار این نقش مقدس را چنین بیان می فرماید:

فیا حامل الإسم الذی جلّ قدره

                                      توق  به کلّ َ المَکاره  تسلم

ای کسیکه این اسم ارزنده وبا ارزش را همراه خود داری بوسیله آن از همه ناپسندیها خود را نگاه دار که ازآنها سالم خواهی ماند

فلاحیّة تدنو ولاعقرباً تری   ولا اسداً  یأتی  الیک  یهمهم

پس نه مار نزدیک توخواهد شد ونه عقربی خواهی دید 0 و نه شیری غرش کنان به تونزدیک شود 0

ولا تخش من رمح ولاضرب خنجر   

                                     ولاتخش دبوسا ًولارمی اسهم

ونترس از نیزه ونه از شمشیر ونهراس از گرز و  نه  از انداختن تیرها0

آنگاه امام علیه السلام دوباره می پردازند به ذکر فضائل آن کسانیکه این رموز مقدسه به آنها اشاره دارد (یعنی چهارده معصوم ع )

هم الطور والشّوری هم الحجّ والنّساء     

                                     هم الشّجر الطوبی لدی المفهّم

ایشانند سوره های طور وشوری وحج ونساء 0 ایشانند درخت طوبی درنزد کسی که فهم وفراست دارد 0

وصلّ علی المختار مِن آل هاشمی   

                                    وعترته  یا ذا الجلال  و سلّم

وصلوات  فرست بر برگزیدۀ ازخاندان  هاشم وعترت  او ای خدای صاحب جلال  و درود  بفرست  0

 فرمود شیخ (که خدا برپاکی جانش افزاید ) که پدرم (خدا او را برحمتش فرو گیرد ) گفت  ونقل شده که همین که آن مرد بافنده آمد و به دکان خود نگاه کرد دید که زمین شکاف یافته است زیرا آن حضرت علیه السلام در آن شکاف فرود آمده وغائب گردیده است وآن محل همان سردابی است که در سُرَّمَن رآه (سامرا) تا کنون  موجود است  ودر آنجا حضرت علیه السلام زیارت می شود

 سیّد جلیل می فرماید یافتم اشعاری که به امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت داشت دربیان این اسم مطابق ترتیبی که دراین ابیات شریفه است ولی درآن اشعار اضافه ای داشت که ذیلاًذکر میشود:

وآخرهم مثل الأوائل خاتم   

                                     خماسیّ ارکان ٍعلی السّرّاحتوت

فهذا هو اسم الله جلّ جلاله      

                                     و اسمائه عند البریّة  قد سمت

الی ان قال فی آخره :

مقال علی ابن عم ّمحمّد (ص)   

                                  و سرّعلوم  فی البریة  جمّت

وصلّ الهی کلّ یوم وساعة

                           علی المصطفی المختار ما نسمة سمت    

                                    بنام خدا

 

     اسناد شرف الشمس معروف

 

                           بسم الله الرحمن الرحیم

 

ثَلَاثُ عِصِیٍّ صُفِّفَتْ‏ بَعْدَ خَاتَمٍ‏

 

عَلَى رَأْسِهَا مِثْلُ السِّنَانِ الْمُقَوَّمِ‏

وَ مِیمٌ طَمِیسٌ أَبْتَرٌ ثُمَّ سُلَّمٌ‏

 

إِلَى کُلِّ مَأْمُولٍ وَ لَیْسَ بِسُلَّمٍ‏

وَأَرْبَعَةٌ مِثْلُ الْأَصَابِعِ صُفِّفَتْ‏

 

تُشِیرُ إِلَى الْخَیْرَاتِ مِنْ غَیْرِ مِعْصَمٍ‏

وَ هَاءٌ شَقِیقٌ ثُمَّ وَاوٌ مُقَوَّسٌ‏

 

عَلَیْهَا إِذَا یَبْدُو کَأُنْبُوبِ مِحْجَمٍ‏

فَیَا حَامِلَ الِاسْمِ الَّذِی لَیْسَ مِثْلَهُ‏

 

تَوَقَّ مِنَ الْأَسْوَاءِ تَنْجُ وَ تَسْلَمِ‏

فَذَاکَ اسْمُ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ‏

 

إِلَى کُلِّ مَخْلُوقٍ فَصِیحٍ وَ أَعْجَمِ‏

     

 

دیوان أمیر المؤمنین علیه السلام، ص: 394

 

 

 

ثلاث عصى صفّفت‏ بعد خاتم‏

 

على رأسها مثل السنان المقوم‏

     

 

إلى آخرها، صرّح محمّد حسن النائینى فی کتابه المسمّى بگوهر شب چراغ: ان الأبیات من ابن عباس و اسند إلى المولى أمیر المؤمنین علیّ علیه السّلام.

 

هاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (حبیب الله خوئى)، ج‏15، ص: 307

 

در صحیفه الابرار حکایت را چنین آورده :

 

«حدثنا ابی رحمه الله عن شیخه السند شیخ المتألهین الشیخ احمد بن زین الدین الاحسائی قدس الله روحه عن ابیه المقدس زین الدین بن ابراهیم عمن رواه ان الحجه صلوات الله علیه اتی الی رجل یحیک بردا فقعد عنده و استند الی نورد الحائک فقال له زوجنی ابنتک فقال انی لااعرفک من ای الناس انت؟ فمن انت؟ قال لاتسألنی ان احببت ان‏تزوجنی فافعل فقال استشیر امها فقام و دخل بیته لیستشیر زوجته فخرج و لم‏یر الشخص و نظر الی البرد فاذا هو قد تمت حیاکته و نظر الی النورد فاذا هو قد اخضر و اورق موضع استناده و اذا هو مکتوب علیه هذه الابیات:

 

أیا سائلی عن مبدء اسمی و منسبی

 

 سانبئک عن لفظی و حسن تکلمی

 

انا ابن منی و المشعرین و زمزم

 

 و مکه و البیت العتیق المعظم

 

انا جدی الهادی النبی و ابی علی

 

 ولایته فرض علی کل مسلم

 

و امی البتول المستضاء بنورها

 

 اذا ما نسبناها عدیله مریم

 

و سبطا رسول الله عمی و والدی

 

 و بعدهما الاطهار تسعه انجم

 

 

 

ائمة هذا الخلق بعد نبیهم

 

 فان کنت لاتعلم بذلک فاعلم

 

و من یتمسک بحبل ولایه (ولایتهم ظ)

 

 یفز بهم یوم المعاد و ینعم

 

انا العلوی الهاشمی الذی ارتمی

 

 به الخوف و الایام بالمرء ترتمی

 

و ضاقت بی الارض و الفضا برحبها

 

ولم استطع نیل السماء بسلّم

 

وبیّن لی الارض التی انا کاتب

 

علیها بخطی فاقر ما شئت وافهم

 

ثلاث عصی صففت بعد خاتم

 

علی رأسها مثل السنان المقوم

 

ومیم طمیس ابتر ثم سلّم

 

کهیأة سلّام ولیس بسلّم

 

/ 2 نظر / 30 بازدید
A.H

It sounds weird but it really works! Wanna see a picture of the person who loves you in secret? Send this message to 10 people and makes the page you http://amour-en-portrait.vu.cx/ display you will see a picture of the person who loves you. You might be surprised to (e)! (The picture is like about 90%).

ارسلان

باسلام لطفا توضیح بدید که چرا کل مطالب منسوب به امام عصر دربالا به صورت نظم میباشد این هم نوعی رمزه یا دلیلی برای اثبات برتری ایشان در ایجاز در کلام که در میان اعراب نشان نوعی برتری و بزرگی ست ممنون اجرکم عند الله