افسون زدائی

بعضی می گویند ما مراجعه برمال کردیم گفت شما طلسم دارید ویاگفت شما راسحر کرده اند ویا گفت شما همزاد دارید ویا گفت شما راچشم کرده اند ویا ادعا کرد که موکل دارم وبمن خبر داده که شمارا چنین وچنان  گرفتار کرده اند وچه بسا نشانه هائی از آنچه می گوید بیرون آورد تامراجعه کننده کاملا اطمینان حاصل کند که راست می گوید حالا دیگر دروغ هایش را یا حمل برصحت می کنند یا می گویند ما بدروغهایش کار نداریم این مقدار حرفش راست بود پس باید روی کارش ترتیب اثر داد تا رفع مشکلاتمان بشود وچه بسا رفع مشکل هم بشود آنگاه جناب رمال اعتباروعظم بیشتری نزد مراجعه کننده پیدامی کند بخصوص اگر نشانه هائی از ساحر بدهد که انسان را بافرادی که ظنین است بیشتر بد بین کند وبرحسب اتفاق ممکن است نزدیک بدرستی هم باشد وما می دانیم که ساحر وجادوگری که محسوس است وملموس ویقینی است وبدون شک وشبهه و بادلیل وبرهان روشن است وبدون تهمت زدن و بهتان وارد کردن ثابت است همین شخص مدعی است که بآن مراجعه کرده اند  که تیر بتاریکی می اندازد ومردم رابهم بدبین می کند وسخن چینی می نماید واگر راست می گوید خبر از باطن داده وخلاف شرع است واگر دروغ می گوید تهمت زننده است وحکم قذف را دارد چنانکه امام صادق سخن چین را بمراتب ازجادوگر بدتر معرفی کرده اند وحدیث آن درمقاله سحر وجادوآورده شد.  سحر وجادو دارای انواع واقسام بیشمارست برحسب تجربیات بیشمار جادوگردان وتکامل وپیشرفت آن نزد شیاطین انسی وجنی ونمی شود آنرا دریک امر منحصر دانست اما می توان سحر را بدسته هائی کلی تقسیم کرد مانند سحر کلامی وسحر مکتوبی وسحر خوراندنی وسحر عملی وسحر نگاه مانند چشم زخم وسحر عمدی وسحرغریزی وسحر جنی وسحر انسی وغیر ذلک  وسپس ازهریک از اینها می شود اقسام دیگر حاصل گردد وخاصیت سحر کردن این است که موجب اقسام زیان ها می گردد مانند امراض و گرفتاریها و اختلافات و مرگ وترس واسترس وتشتت وپراکندگی وجنگ وخصومت درافراد واین که نزد فالگیر می روند واو هم می گوید بله شما را سحر کرده اند وچه بسا نوع آنرا هم بیان می کند اکثرا تیر بتاریکی انداختن است چون هر باطل السحری رفع گرفتاری می کند اگر خودش نوعی سحر جدید نباشد که از مشکلی رها می سازد اما بمشکلی دیگر مبتلامی گرداند وعلامتش تخلف از امور شرع می باشد و برای باطل شدن هر سحری باید ازنوع همان سحر برای باطل کردنش اقدام نمود یعنی برای باطل کردن سحر کلامی باذکر مناسب وبرای خوردنی باخوردن مناسب وبرای عملی باعمل مناسب اقدام نمود وبستگی به قدرت نفس باطل کننده هم دارد اگر باطل کنند سحردارای نفسی قوی الهی باشد می تواند با کلامی یا مکتوبی همه را باطل کند وچون چنین فردی کم پیدامی شود باید جستجو کرد وبا سحر خاص با ضد خاص خودش مقابله نمود گرچه همان اولیاء الله هم قالبا برای باطل کردن سحر سحره از همان جنس سحره استفاده می نمودند چنانکه حضرت موسی عصا را انداخت واژدها شد ومارها رابلعید وحضرات محمد وعلی علیهمالسلام دو سوره معوذتین را، هر آیه را بربندی از 11گره ریسمانی که در چاه انداخته بودند می خواندند وباز می شد تا سحری راکه برای حضرت محمد صلی الله علیه وآله کرده بودند  باطل شد پس برای هر سحری اقدام مناسب آن سحرلازم است وملاک شناخت نوع سحرقول فالگیر نیست بلکه از نوع گرفتاری هرکسی می توان نوع سحر را تشخیص داد وبرای باطل کردن آن اقدام نمود وهمچنین فهمیدن باطل شدن سحر هم بارفع گرفتاری معلوم می گردد پس سحر وباطل شدن سحر از گرفتاری ورفع گرفتاری معلوم می گردد نه از اقوال بی سروته فالگیر وباید دانست که نه هر گرفتاری و بیماری از سحر است وچه بسا باطل السحر انجام شود ومشگل برطرف نشود در این صورت یا آن باطل السحر مربوط بآن سحر نبوده ویا اینکه آن مشگل از سحر نبوده بلکه از گناه کردن وامثال آن بوده است وباید توبه کرد وبدرگاه خدا روی آورد تا بامغفرت او مشگل رفع گردد وبزرگترین عامل برای پیدایش سحر وجادوها پیروی کردن از سخنان اهل باطل است و گوش دان بسخنان وتوجه کردن بکلمات و کتب ونوشتجات باطل آنهاست وبعد نگاه کردن به قیافه ها وهیاکل کفر و طاغوتی است سپس شنیدن ودیدن رقص وآواز وموسیقی و زنده کردن آئین بت پرستان وصوفیان و درهم کردن سخنان حق راباباطل است وآنگاه پرهیز نکردن از نجاسات یا مشروبات الکلی و بنگ ومواد مخدر که از اصول سحر وجادوی فکری ومغزی بشمار می آیند وبزرگترین عامل برای دفع سحر وجادو که مثل اسم اعظم است بلکه خود اسم اعظم الهی است که باقوت وقدرت وسرعت و راحت عمل می کند فرا گرفتن اعتقادات حق از زبان وقلم ومجلس علمای برحق  وبا تقوای شیعه اثناعشری است ولکن مشگل بزرگ شناخت چنین بزرگانی است چون هرکسی ادعا دارد من ازآنهایم ویا استاد ما ومرجع ما از آنهاست وشناخت چنین کسانی باخود مکلف است نه ازپیروی گفتگوهای مردم وتقلید کورکورانه نمودن است :

دلائل قوی باید ومعنوی                               نه رگهای گردن بحجت قوی

دیگر مذاکره علم ودانش محمد وآل محمد صلوات الله علیهم اجمعین بابرادران دینی است که با قدرت وسرعت براحتی هر نوع سحر رامثل اسم اعظم باطل می کند ونفوذ هر نوع سحر وجادو وحقه بازی دینی ودنیوی رامانع می گردد بهمان مقدارهمنشینی با دوستان ناباب انسان رامغبون و مسحورو بیچاره می کنند. ما در مقاله سحر وجادو مقداری از باطل السحر ها راآورده ایم ودر مقاله افسون هم راز کارهای ساحران را آورده یم پس چون سبب سحر شناخته شد ابتدا لازم است که اسباب سحر را برطرف کرد از قبیل پیروی از ملاحده و علما واساتید ودانشمندان بد وهمدمی وهمنشینی با دانشجویان بی تقوا و اعتنا کردن بلهو و لعب و آلات موسیقی وترانه های مستهجن ومجالس بطالین و دوستی با دشمنان خدا و غیر ذلک وبعد از بر طرف کردن سبب لازم است اقدام به باطل السحر نمودن زیرا تا اسباب سحر فراهم باشد هرچه باطل السحر بکار گرفته شود مدتی باطل می شود دوباره برمی گردد چون سحر راباطل کرده ای ولی ایجاد کننده باقی است او راباید دور کرد ویا ازاو باید برائت جست . پس از اینکه سحر راباطل کردی لازم است که کاری کنی که سحر در تو اثر نکند واین کار بسیار مهم است چرا سحرها انواع واقسام دارد ممکن است سحری دیگر واز نوعی دیگر ویاهمان سحر دوباره از ساحری دیگر و یا همان ساحر بتو اصابت کند پس ابتدا ادامه دادن در پیروی از عالم دینی و شرکت در مجالس او و مذاکره علمی با برادران دینی این مشگل را بنحو احسن حل می کند وسپس بکارگرفتن اموریست که مذکور شد .

یک بررسی اجمالی

 

مردودیت انواع سحرها دراسلام مانند  سحرمعروف به مغارة دانیال که در کشور مغرب رواج دارد وبرای خیر وشر استفاده میگردد.که تهمت بدانیال نبی است زیرا سحر درامور خیر معنا ندارد واین نوع  را امام صادق علیه السلام بمنزله طب دانسته اندوسحر زیان بارنیست (سحر الأحمر{سحر قرمز} که در کشور مصرموجود است وبر پایه نجاست استوار است)یعنی نویسنده باید نجس باشد تا کارش با نتیجه باشد  چنانکه شخصی بما بنام 97درتهران معرفی شد که خانمی را برای بخت گشائی وعده داده بود وگفته بود که باید من تو باهم بحرام جمع شویم وآیه قرآنی رادرحال نجاست بنویسم تابخت تو باز شود وما اورا روشن کردیم باینکه کفر و بی دینی این ساحر ازعملش پیداست  و آن خانم بازایستاد ویک نوع سحر الکهان که در کشورهای هندو چین رواج دارد. وبر پایه ریاضت مثل(یوگا وتچی یا تشی) استواراست و امیر المیرمنین علیه السلام فرموده اند الکاهن کالساحر والساحر کالکافر والکافر فی النار  ویک نوع سحر سحر سیاه است که در کشورهای غربی مرسوم است و بر پایه قربانی کردن حیوانات و آدمیان برای شیطان استوار است وبطلانش تابلواست یک نوع سحرسحر بارنوخ است که در کشور آفریقا و سودان مورد استفاده قرار میگیرد و برگرفته از تجربیات ساحر معروف بارنوخ میباشد اینرا هم همان حدیث امام صادق علیه السلام روشن ساخته که حضرت فرمودند همه ساحرین سحر را از راه تجربه بدست آورده اند یک نوع سحر بنام سحر هاروت وماروت موجود است  ودر شهر بابل در کشور عراق است که استفاده از آن برپایه کفر به خداوند کریم است که نسبت دادن آن بهاروت وماروت یا سلیمان خیانت وتحریف است زیرا نه سلیمان ساحر وکافر بود ونه هاروت و ماروت بلکه آنها باطل السحر رابمردم می آموختند ولی شیاطین سوء استفاده کردند ونعمت راتبدیل بنقمت کردند. یک نوع سحر سحر متحول کردن در کشور عمان است وجهت تغییر شکل آدمی به حیوان از طریق خطای چشم صورت میگیرد.این سحر هم نوعی شعبده بازی است . یک رقم سحر  سحر ابلیس لعین لعنت الله علیه است که بر پایه عبادت انسان بر شیطان استوار است بطلان این هم روشن است . سحر عظیم که در زمانهای قدیم بکار میرفت وبر پایه قسم ها وعزایم حضرت سلیمان (ع) ومزامیر حضرت داود(ع) استوار بود و همچنین سحر الأبیض(سحر سفید) در کشور الجزیره عربی موجوداست وجهت باطل کردن سحراز طریق کتابهای آسمانی مورد استفاده قرار میگیرد و در امور خیر بکار میرود عرض شد که حضرت سلیمان وداود وهاروت وماروت سحر ساحرین رابا الهامات الهی وادعیه آسمانی ووحی باطل می کردند ونام سحرگذاشتن  روی آنها بی انصافی وخلاف است .            

ادامه دارد

/ 2 نظر / 60 بازدید
زهرا

سلام ممنون. خیلی جالب بود.

زهرا

ایا طلسم میتونه قیافه انسان را از دید دیگران بد جلوخ بده احساس میکنم من ازاین طلسمها شدم .اخه هیچ مرد وزنی بهم جذب نمیشن. با اینکه هیچ کمبودی در خودم ندارم