هورقلیا

 اکنون باید بررسی کرد و دید مراد کسانی که این لغت را بکار برده اند چیست بعداً حال ردّ کنندگان و مسخره کنندگان را سنجید چرا که قشریونی که با کلمات حکماء انس و آشنائی ندارند چون اصطلاح بدستشان می افتد بدون مراجعه بمراد و بصاحب سخن وبدون آموزش حکمت پیش خود خیالات و تصورات گوناگونی می کنند که در اصل نمی دانند که آیا هور قلیا مفرد است یا مرکب ؟عربی است یا معرّب؟ معنای آن جسمانی است یا روحانی ؟ خوردنی است یا پوشیدنی و درک آن با کدام مشعر امکان پذیر است  ؟ آیا  لغت آن مراد است  یا اصطلاح است ؟ معنای آن نزد اهلش متفق فیه است یا محل اختلاف و نظرات است ؟ بعضی هور را یک معنا می کنند و قلیا را معنائی دیگر می کنند و سپس نتایجی گوناگون می گیرند چنانکه در دهخدا آورده که هور قلیا ظاهراً از کلمۀ عبری « هبل قرنیم » گرفته شده که هبل بمعنی هوای گرم و تنفس و بخار و قرنیم  بمعنی درخشش و شعاع است و روی هم ترکیب بمعنی  تشعشع بخار است و بعضی هورقلیا را مأخوذ از لغت یونانی « هراکیلا » دانسته اند اینک مقداری از نظرات علما ء را نسبت بمعانی هورقلیا یاد آور می شویم :

درترجمۀ کمره ای برای روضۀ کافی جلد 2 صفحۀ  319 آمده است :

معراج هورقلیائى که از شیخ احمد احسائى نقل شده و گفته که چون تن پیغمبر ممزوجى از عناصر و آثار افلاک بوده در مقام عروج از هر کره‏اى آنچه در وجودش از آن آن کره بوده گذاشته و بالا رفته و در هر آسمانى هم آنچه اثر از آن آسمان در وجودش بوده گذاشته و گذشته و بهمین ترتیب پوست انداخته تا بمقام قرب خداوند شتافته

در پاورقی اسفار ملا صدراجلد 8 صفحۀ  425در بارۀ عالم ماده آمده است :

اگر همین صورتهای محسوسی که مقید باین شروط عالم ماده  است عالم هورقلیا نامیده شود و صورتهای دیگر بعالم مثال مسما گردد که بین این دو عالم فرق باشد بهتر است .

و در پاورقی اسفار ملا صدراجلد 9 صفحۀ  161در بارۀ عالم ماده آمده است :

و اگر بخشی از عالم ماده عالم هورقلیا نامیده شود که میان آن عالم با عالم صورتهای خیالی که عالم مثال نام دارد فرق باشد بهتر خواهد بود گرچه هورقلیا بزبان حکماء فارسی عالم مثال یا آسمانهای آنست .

و در جلد سوم اسفار صفحۀ  32 درضمن تفسیر قاف آورده :

قاف کوهی است که دنیا را در نوردیده است و همان معنای عالم مثال است که انشعاب پیدا کرده بسوی عالم هورقلیا وعالم  جابلقا و جابرصا ( یعنی حتی عالم هورقایا آنقدر دنیاوی است که از عالم مثال هم پائین تر است و از طرف بالا و تجرید و آسمان  فرع برآن است ) .

ملاهادی سبزواری در شرح اسماء حسنی جلد 2 صفحۀ 54 آورده :

هرگاه خداوند متعال با اسم بصیر بر سالک مرتاض متجلی گردد اموری را می بیند که دیگران نمی بینند و هر گاه با اسم سمیع براو تجلی کند اموری را می شنود که دیگران نمی شنوند و این شنیدنی ها و دیدنی ها همه اش هورقلیائی است یعنی حقیقت دارد عینیت دارد و آشکار است و مشاعر ظاهری تابع آنهاست و پیچیده در زیر آن مشاعر نورانی است سهروردی در حکمت اشراق گوید :    

گاهی( اهل اشراق) با بدنهائی بسوی آسمان پرواز می کنند و ببعضی از آقایان عالم بالا ملحق می شوند و این احکام اقلیم هشتم است که در آن جابلقا و جابرسا و هورقلیا ئی است که دارای امور شگفت انگیزی می باشد

ملاهادی سبزواری در کتاب مبدأ ومعاد صفحۀ 522و602این عبارات را دارد :

در معاد انسانهای متوسط به بدنهای مثالی منتقل می شوند  که آن ابدان مناسب اخلاق و چگونگی های نفسانی آنهاست ( تا اینکه می گوید ) سپس وارد  عالم عنصری می شوند  که درآن جابلقا و جابرصا تا هورقلیا افلاک عالم مثال می باشد .

و دربارۀ کمال قوّۀ متخیله می نویسد :

کمال قوّۀ متخیله این است که آن قدر نیرومند گردد که در بیداری عالم غیب را مشاهده کند پس در نتیجه صورتهای زیبا و صداهای خوش را در می یابد که این ادراک اگر بطور جزئی باشد در مقام هورقلیا است و گرنه از عوالم باطنی دیگر خواهد بود .

و در پاورقی شرح فصوص الحکم آمده است :

جابلقا از شهرهای عالم عنصری مثالی است که هورقلیا باشد و آن عبارت از عالم افلاک مثالی است .اکنون که مختصری با معانی و اصطلاح هورقلیا آشنا شدیم لازم است که بدانیم معانی جامع و کامل و صحیح آن نزد شیخ احمد احسائی اعلی الله مقامه وهم طرازان علمی ایشان است  گرچه این  شخصیت پیروان و دوستانی فراوان دارد ولی از طرفی بر اثر تبلیغات سوء دشمنان پیداکرده که با دیدن و یا شنیدن اسم این بزرگوار از خواندن کل این مقاله منصرف می شوند همانطوریکه گروهی با دیدن نام ملاصدرا و یا سهروردی بخاطر نفرتی که از تصوف و وحدت وجود دارند بهمین حال می افتند در صورتی که مقصود ما اثبات این امور نیست بلکه هدف رسیدگی بمعنای هور قلیا است و نمی خواهیم از این دریچه کسی را بگمراهی بکشانیم بلکه یقیناً با خواندن درست این مقاله بطرف انوار هدایت راهنمائی می شوند  و بطور اجمال باید متوجه بود که شیخ احمد احسائی اعلی الله مقامه و هم طرازان علمی ایشان دارای کتب عالیه ای هستند که جمعی از علماء را تسلیم و گروهی را متحیر وعده ای را گریزان  و دسته ای را منکر و معاند ساخته است و این برنامه علل فراوان دارد که اصل آن یا نفهمیدن مراد آن بزرگواران  است و یا پذیرفتن اتهامات در بارۀ ایشان است و یا شنیدن سخنان محرّفین و متقلبینی است که هیچ بهره ای از علوم این بزرگواران ندارند ولی خود را حامل علم آنان می دانند و این راهزنان دین از بهائیه گرفته که عکس شیخ و سید را تابلو کرده اند تا ناطقیه و اسکوئیه که بظاهر خود را داخل اصولیین می دانند و هیچ هم جنسی و آشنائی با مفاهیم کتب حقه ندارند همه در کفر و ضلالت  بسر می برند و باعث شده اند که دوستان اهل بیت بخود جرأت ندهند بکتب شیخ مرحوم  و سید جلیل  و حاج محمد کریم کرمانی و حاج محمد باقر همدانی اعلی الله مقامهم مراجعه کنند گرچه کتب شیخ و سید در بلندائی از اجمال وابهام  استکه فهم  همه کس بآنها نمی رسد امّا کتب دو برزگوار بعدی این معضل را حل کرده و حتی عوام الناس هم می توانند براحتی از باطن تشیع بهره گیرند و مستبصر گردنند ما باین منظور رسالۀ تیر شهاب و جزوۀ دروغبندی ملا موسی و خسرو شاهی را در این وبلاک گنجانیده ایم وبیش از این وارد این بحث نمی شویم چراکه کتب فراوانی در این زمینه نوشته شده باید بآنها مراجعه کرد تا حق مطلب روشن شود مثل هدایة الطالبین – دلیل المتحیرین – سی فصل و اجتناب  - نعل حاضره – درّۀ نجفیه وغیر ذلک پس برمی گردیم بمعنای هو قلیا از دیدگاه اهل حق یعنی از بینش این بزرگواران بطور مختصر والا شرح آن را باید در مجموعۀ هفت جلدی کتاب نوشتاری از منابر استاد بزرگوار جناب آقای --------- جویا شد که تحت عنوان « بقیة الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین » بچاپ رسیده است . اکنون عباراتی عربی وفارسی منتخب از کتب این متحدّین در علم و تقوی آورده می شود و چون فرمایشات فارسی و عربی ایشان انسان را بیک معنا می رسانند بجای ترجمۀ عربی  بجملات فارسی چند مورد از کتب ایشان اکتفا نمودیم :

شرح الفوائد للشیخ اع

الأجسام البرزخیة کعالم هورقلیا و هو اعلی الأجساد

شرح آیة الکرسی للسیداع

مرتبة الصورة عالم المثال و البرزخ و فیها الجنة التی فیها غدو و عشی و خلق فیها آدم و حوا و جهة العلیا تسمی هورقلیا و جهتی الشرق و الغرب تسمی بجابلقا و جابلسا و فیه النار و جحیم الدنیا فی وادی حضرموت بئر برهوت و هو التی ینظر الیه الشخص فی المرآة و یری الطایف فی الطیف

شرح آیة الکرسی للسید اع

اولی العلم علی قسمین قسم مسکنهم و موقفهم اغصان سدرة المنتهی فی جنة المأوی عند شجرة طوبی جنة حظیرة القدس و مأوی المحبة و الانس و قسم آخر سکنوا السموات و مالوا الی السفلیات و وقفوا جنة هورقلیا و نظروا الی جابلقا و جابلسا حتی نزلوا الی هذه الدنیا و تلطخوا بآلامها و محنها و اسقامها

قال الشیخ الاوحد (اع‌) فی کشکوله فی باب القاف و فی مکاتبة الحجة (ع‌) للمفید (ره‌) فنحن مقیمون بارض الیمن بواد یقال له شمروخ و شمریخ و السلام ، اقول لعل المراد بالارض التی هو مقیم بها (ع‌) بواد یقال له شمروخ و شمریخ من الیمن هو القطر المسمی ببصاریا و بصراء القریب من المدینة لانه (ع‌) کنی عن قربه من المدینة بطیبة لانه من اسمائها و ذلک فی قوله (ع‌) نعم المنزل طیبة و ما بثلاثین من وحشة و هذا العصر فی الاقلیم الثامن الان و اذا قرب خروجه و حان کان فی الاقلیم الثانی عجل الله فرجه ، اقول الاقلیم الثامن عالم هورقلیا

العصمة والرجعة للشیخ  اع

و عن عبدالله بن عمر راوی حدیث الکفایة السابق علی هذه المکاتبة قال علی بن عیسی هذا حدیث حسن رزقناه عالیا اخرجه ابوالشیخ الاصفهانی فی عوالیه اقول هذه القریة بطیبة کما اشیر الیه فی قوله علیه السلام فی الکافی عن ابی‌عبدالله انه قال لا بد لصاحب هذا الامر من غیبة و لا بد له فی غیبته من عزلة و نعم المنزل طیبة و ما بثلاثین من وحشة ، یعنی و الله اعلم ان هذه القریة التی یقال لها کرعة فی الوادی المذکور المسمی بشمروخ و شمریخ فی الیمن و قد کان معه من الابدال و النقباء ثلاثون نقیبا و هذا کلام جری علی غیر ظاهره فالمراد بالیمن جهة العقل من الولایة و المراد بطیبة التی هی المدینة المشرفة طیبة التی ( هی خ ) فی السماء الواقعة فی الاقلیم الثامن المسمی سفلیه بجابلقا و جابرسا و علویه بهورقلیا

شرح الزیارة الجامعة الکبیرة للشیخ اع

الجسد جَسَدان جَسَدٌ عنصریّ بشریّ مرکب من العناصر الاربعة الّتی هی تحْتَ فلک القمر و هذا یفنٰی و یلحق کلّ شئ الی اصله و یعود الیه عود ممازجة و استهلاکٍ فیعود ماۤؤه الی الماۤء و هواۤؤه الی الهواۤء و ناره الی النار و ترابه الی التراب و لایرجع لانه کالثوب یلقی من الشخص و الثانی جسد اصلیّ من عناصر هُورقلیا و هو کامِنٌ فی هذا المحسوس و هو مرکب الروح

شرح الزیارة الجامعة الکبیرة للشیخ اع

و اعلم بانّک لو وزنتَ هذا الجسدَ فی الدنیا و صُفِّیَ بعد الوزن حتّی ذهب منه الجسد العنصری و بقی الجسد الباقی الذی من هورقلیا ثم وزنْتَهُ وجدتَهُ لم‌ینقص عن الوزن الاوّل قدر حبّة خردل

العصمة والرجعة للشیخ اع

و فی الاکمال فی وصف امیرالمؤمنین للقائم علیه السلام و له اسمان اسم یخفی و اسم یعلن فاما الذی یخفی فاحمد و اما الذی یعلن فمحمد الحدیث ، و المراد ان اسمه محمد یعلن بعد الغیبة الکبری و اما ما قبلها فهو ایضا یخفی لما قلنا و هو فی غیبته فی السماء فی قریة یقال لها کرعة فی الیمن بواد یقال له شمروخ و شمریخ ، روی المفید رحمه الله فی الکفایة بسنده قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله یخرج من الیمن من قریة یقال لها کرعة علی رأسه عمامتی متدرع بدرعی متقلد بسیفی ذی‌الفقار و مناد ینادی هذا المهدی خلیفة الله فاتبعوه و فی مکاتبة الحجة علیه السلام للمفید (ره‌) فنحن مقیمون بارض الیمن بواد یقال ( له خ ) شمروخ و شمریخ و السلام

شرح العرشیه للشیخ اع

الجسم المثالی الظلی الشّبَحِیُّ و هو الّذی یسمونه التّعلیمی و هو الذی یسمون عالمه العلوی بهُورقِلْیَا یعنی ملکا اخر و عالمه السفلی بجابلقا و جابَرْسَا الشرقیّة و الغربیّة

شرح العرشیه للشیخ اع

هورقلیا ای العالم الذی فیه جنان الدنیا و نیرانها

شرح العرشیه للشیخ اع

ان الشخص بحقیقته و طینته الاصلیة نزل بتمامه من عالم هُورقلیا و هو عالم البرزخ الذی فیه جنان الدنیا و نیران الدنیا و فیه جنّة ابینا ادم علیه السلام وجمیع من کان من ذرّیّة آدم علیه السلام فجسده خلق من عناصر هذا العالم اعنی عالم هورقلیا

شرح العرشیه للشیخ اع

تأمّل فیها یظهر لک صدق قولی و فکّ الشبهة هو انّ اجزاۤء بدن زید الاصلیّة التی تتعلق بها نفسه فی الدنیا و الاخرة لیست من هذه الدنیا و انما هی من عناصر هُورقلیا اهبطها اللّه عز و جل بحکمته الی هذه الدنیا التی هی دار التکلیف فلحقتها من هذه الدار اعْراض غریبة اجنبیّة فاذا اکله عمرو اغتذی عمروٌ بالغریبة الاجنبیّة و امّا الاصلیّة فلایغتذی بشی‌ء منها و لایستحیل منها غذاۤءً بوجه من الوجوه لانّها لیست منْ هذا العَالم فلو اکلها الف حیوان و حرقَتْ

/ 0 نظر / 42 بازدید