احضار روح

ودر مسلمین وحتی در اذهان چندی ازبی بضاعتان دینی شیعه هم این باور رسوخ پیدا کرده است که بخیال خود بانواع حیله ها باارواح مردگان تماس می گیرند وپاسخ های بسیار درست هم دریافت کرده اند و گویا وجود روح را لمس کرده و آنرا نشان می دهند وهرکس ازساده لوحان ناباوری داشته باشد او رابا نشان دادن اموری شگفت ناچار بپذیرش نموده و از خصوصیاتی که فلان شخص فوت شده درزمان زندگی داشته گزارش می دهند ومجهولات فراموش شده راکشف نموده و اظهار کرامات می نمایند وحال آنکه در مقابل منکرین هرگونه برگشتی بدنیا همچو خیام هم هستند که گفته :

ای آنکه نتیجه چهار وهفتی        وزهفت وچهار دائما درتفتی

می نوش که صد بار بیشت گفتم  بازآمدنی نیست چورفتی رفتی

اما مسأله رجعت فساد این گونه عقاید مثل خیام راباطل ساخته پس انسانهائی  که در گذشت اعصار در دنیا پیشترفهای گوناگون فنی وتجربی می نمایند مسلما اگر می توانستند بعد از مرگ کوچکترین ارتباطی بامردم این جهان داشته باشند این ارتباط ترقی وپیشرفت می کرد تا جائی که قبل از ظهور امام زمان صلوات الله علیه وپیش ازتکامل کلی جهان مردگان زنده می شدند ویا لااقل سال بسال احضار روح کیفیت واضحتری پیدا میکرد وحال آنکه اگر مدعیان ارتباط با ارواح نسبت به قرون گذشته ضعیفتر نشده باشند پیشرفتی نداشته اند .برای واضح تر شدن مطلب باید مسائلی رادرنظر گرفت که به بعضی از آنها اکتفا می شود :

مسألة – روح بدون بدن ممکن نیست لذا انبیاء واوصیاء هم که اعجاز می کردند وبامردگان تماس پیدامی کردند روح وبدن او راباهم باین دنیا برمی گردانیدند.

مسألة- ارتباط باارواح بجز برای پیامبرووصی بحق او برای سایر انسانها میسر نیست آنهم بطریقی که در مسأله قبل یادآوری شد .

مسألة – این آیه شریفه سابقه وحقیقت کار مدعیانی که از روی اخلاص وبدون هیچ حقه ای احضار ارواح می کنند بیان فرموده : وَأَنَّهُ کَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ یَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا6جن یعنی وهمانا مردانی از انسانها بمردانی از جن پناهنده می شدند که باعث افزونی سفاهت وسرکشی آنها میشد .

مسألة- ثابت است که فرمانبرداری عبادت است واگر کسی راکه فرمانبرداری میشود بدستور خدا نباشد فرمانبرداری شیطان شده وازمسائل قبل روشن شد که کسانی که ادعای احضار ارواح می کنند در واقع باجن ارتباط برقرار می کنند وجن آنها راازاموری که برای آنها کرامت بحساب میآید باخبرمی کند واینها پیروی ازجن می کنند که این پیروی همان عبادت جن است که خداوند فرموده است : بَلْ کَانُوا یَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَکْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ 41سبا

مسألة- هرکس که می میرد دیگر کاری بااین دنیا ندارد وهرگونه کلامی ویاخبری چه بااشاره وچه بارمز ازسوی میت باین دنیا عمل اوست واین منافات دارد با قرآن وروایات إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ‏ عَمَلُهُ‏ إِلَّا عَنْ ثَلَاثٍ وَلَدٍ صَالِحٍ یَدْعُو لَهُ وَ عِلْمٍ یُنْتَفَعُ بِهِ وَ صَدَقَةٍ جَارِیَة یعنی فرزند آدم که فوت کرد عملش منقطع می شود مگر در سه امر یکی فرزند صالحی که برایش دعا کند ودیگر دانشی که ازآن بهرمند شوند سوم کار نیکی که درجریان باشد (مثل امور عام المنفعه –درختی کاشته –مسجدی بناکرده – آبی جاری ساخته ....) که می بینیم این سه امردقیقا درجهت خلاف احضار روح است یعنی باقیات الصالحات از این جا بسوی میت می رود نه اینکه میت برگردد وکارکند .

ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 51 بازدید