مسائل زمین ها

مسأله ـ کسی که زمینی را که مالکی و صاحبی ندارد آباد کند، پس عمارتی در آن بسازد یا درختی در آن بنشاند یا زراعتی در آن زرع کند یا قناتی یا چاهی در آن بکند یا نهری در آن بکند، آن زمین را مالک می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.

مسأله ـ زمینی که بعد از آبادی صاحب آن از آن اعراض کند تا خراب شود، پس هرکس آن را آباد کرد مالک آن می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ زمینی که در دست اهل ذمه است و آن‏ها آن را آباد کرده‏اند می‏توان از آن‏ها خرید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زمینی را که مالک آن معطل گذارد سه سال متوالی بدون عذری و آباد نکند، می‏توان از او گرفت و به غیر او داد که او آباد کند و مال او باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
فصل دوم - در احکام متعلقه و امور مناسبه این کتاب است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ کسی که قناتی را مالک است و شخصی دیگر در جنب قنات او قناتی دیگر بکند و آب آن را جاری کند و ضرر به قنات اول رساند و آب آن کم شود، شخص اول می‏تواند که قنات جدیده را خراب کند و خاک‏ریز کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دو قنات از مالکین متعدد نزدیک یک‏دیگر باشند به طوری که اگر قناتی را گودتر بیندازند آب قنات دیگر کم شود، هیچیکاز آن‏ها را نباید گودتر انداخت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ چاهی را که از برای آب دادن شتر یا آب دادن زراعت کنده‏اند، حریم آن چهل ذراع است که اگر بخواهند چاهی تازه بکنند باید چهل ذراع دورتر بکنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حریم چاه‏های قدیمه عادیه(خیلی قدیم که گویا از زمان قوم عاد باقی مانده.) پنجاه ذراع است و حریم چاه‏های جدیده بیست و پنج ذراع است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حریم مسجد چهل ذراع است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حریم زمین زراعت ششصد ذراع است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حریم مؤمن در تابستان یک باع و اقلش یک ذراع است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه در کنار نهری کسی آسیایی داشته باشد، صاحب نهر نمی‏تواند که نهر خود را تغییر دهد که آب از آسیا بیفتد و ضرر به مالک آسیا برسد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ  آبی که در رودخانه جاری می‏شود همه مسلمانان در آن شریکند. پس هرکس زمین زراعت و باغات او بالا است به قدر احتیاج آب می‏دهد باغ و زرع خود را و بعد آب را رها می‏کند که زمین‏های زیرتر آبیاری شوند و به همین ترتیب باید آب سرازیر شود تا مکانی که منقطع گردد. و حد آب دادن از برای زراعت به قدری که آب روی پاها را بگیرد و در نخلستان به قدری که تا ساق پاها برسد تعیین شده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جمیع مسلمانان در گیاه بیابان‏های بی‏صاحب و جنگل‏ها و آب‏ها و معدن نمک‏ها شریکند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه نوبه‏ای از برای آب‏ها قرار داده باشند جایز است که زیاده از احتیاج خود را هرکس در نوبه خود بفروشد ولکن مکروه است فروختن آن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ چراگاهی که در زمین‏های مملوکه است جایز است فروختن آن‏ها. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زمین زراعتی را که درو کرده‏اند آن‏چه باقی مانده در آن زمین‏ها جایز است فروختن آن‏ها از برای چریدن حیوانات. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ معادنی که در روی زمین است و مالکی ندارد، همه مسلمانان در آن‏ها شریکند یعنی هریک بخواهند تصرفی در آن‏ها بکنند جایز است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.

 

/ 0 نظر / 119 بازدید