کورش کبیر کیست ؟

بسم الله الرحمن الرحیم

کورش کبیر کیست

کورش یکی ازپادشاهان بسیار مقتدر وتوانای ایران بوده که گروهی  اورامی ستایند بویژه ایرانیان میهن پرست وپس ازآن پادشاهی ساسانیان بود که مورد توجه جمعی است ومانند آنها پادشاهانی درجهان آمده اند مانند بخت النصر واسکندر رومی وشاهنشاهان ایران که پایان آنها پهلوی بودگزارش صحیح وسالم ازاوضاع کورش رادر کتاب بشارات چنین آورده اند:

در کتاب «دانیال» نوشته بطوری که احدی از یهود و نصاری اظهار انکاری نکرده‏ اند.در زمان «دانیال» بخت النصر خواب دید بتی را که سر آن از طلا و سینه و دستهای آن از نقره و شکم آن از برنج و ساقهای آن از آهن و پاهای آن از آهن و سفال بود ناگاه دید که بدون اسباب ظاهری سنگی از کوه در غلطید تا آنکه رسید بآن بت و آن بت را خورد خورد و ریز ریز کرد بطوری که اثری از آن بت باقی نماند و آن سنگ بزرگ شد بقدری که تمام عالم را فرا گرفت پس بخت النصر به دهشت از خواب بیدار شد و از شدت دهشت خواب خود را فراموش کرد و دهشت او باقی بود و همین قدر می‏دانست که خواب هولناکی دیده پس علماء و معبرین را احضار کرد و گفت خواب هولناک مرا و تعبیرش را بیان کنید پس جمیع آنها عاجز ماندند و حکم بقتل آنها کرد تا آنکه «دانیال» گفت که من خواب او را با تعبیرش بیان می‏کنم تا آنکه «دانیال» خوابید در حال خواب از خواب بخت النصر و تعبیرش پرسید پس باو گفتند که بخت النصر بتی را بخواب دیده که سر آن بت از طلا بود سلطنت خود بخت النصراست که نقصی درآن نخواهد بود

ونقره سلطنت سلطانی است بعد ازاو که بکمال سلطنت او نیست وآن کورش بود

 وبرنج سلطنت سلطان سیومی است که سلطنت اسکندر رومی بود وآهن سلطنت کیان وساسانیان بود

 و سفال سلطنت خسروان و قیاصره روم بود که سلطنت خسروان ایران آهن بود و محکم بود و سلطنت قیاصره روم نسبت به سلطنت ایرانیان سفال بود و باستحکام سلطنت ایرانیان نبود. و آنها عرب بودند و قواعد استحکام سلطنت را مانند ایرانیان نمی‏دانستند و تعبیر سنگی که بدون اسباب ظاهری از کوه در غلطید امری بود غیبی که از عالم غیب بدون اسباب ظاهری بظهور آمد و تمام آن بت را درهم شکست و بزرگ شد و عالم را فرا گرفت.

پس عرض می‏کنم که چه بسیار واضح است که آن امر غیبی که بدون اسباب ظاهری در زمان ایرانیان و خسروان ایران و قیاصره روم ظاهر شد امر پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله  بود که بدون اسباب ظاهری بود. و پیغمبر صلی الله علیه و آله  دولتی و ثروتی ظاهری نداشتند و معین و یاوری بطور ظاهر از برای او نبود و در تولد او آثار انقلاب از عالم غیب در عالم ظاهر شد و طاق کسری شکست خورد و کنگرهای آن ریخت که شکست آن هنوز باقی است از برای عبرت عقلای روزگار و آتشکده فارس که هرگز آتش از آن قطع نشده بود خاموش شد که اثری از آتش باقی نماند. و دریاچه ساوه فرو رفت که آبی در آن باقی نماند و سنگ از کوه «پاران» بدون اسباب ظاهری در غلطید و یهود عنود را خورد کرد و سلطنت کیان و ساسانیان روی به انکسار گذارد و به اندک زمانی منهدم شد و دودمان سلطنت محکم ایشان در ایران بباد فنا رفت و ایشان را اسیر کردند که شهر بانوی مادر سجاد علیه السلام  یکی از اسیران بود و اثری را از سلطنت ایشان باقی نماند و سلاطین روم مطیع الاسلام شدند و ذلت صغار جزیه دادن را بر خود گذاردند و جلال قدوس آسمانها را مستور کرد در معراج پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله  و زمین از حمد الهی پر شد که مومنان به او آشکار در آناء لیل و اطراف نهار اظهار کردند و کفار بناچار مطیع اسلام شدند که منع از اظهار آن نکنند و اظهار امری مخالف اسلام است نکنند و الا بتیغ بیدریغ اسلام کشته شوند که امر الهی مانند طاعون در پیشاپیش اهل اسلام بود که سایر مردم از آن خلاصی نداشتند که در میان کشته شدن و مطیع اسلام بودن ماندند و زمین را پیمود و طوائف زمین را پراکنده ساخت و کوههای قدیمی و خانوادهای قدیمی حرکت کردند و بحال خود باقی نماندند و خم شدند و اطاعت کردند و ذلت را بر خود گذاردند و راههای امر الهی دائمی بود که تا روز قیامت منقطع نخواهد شد و دعوت او عام بود که بر و بحر عالم را فراگرفت و سر سروران بعصای سلطنت کوفته شد از برای نجات طالبان نجات و آفتاب توقف نمود از برای ادای نماز عصر از برای حضرت امیر علیه السلام  و ماه توقف نمود در وقت انشقاقش.

پس عرض می‏کنم که موافق خواب و کشف «دانیال» آن امر غیبی باید بعد از سلطنت بخت ‏النصر و کورش و اسکندر رومی و کیان و ساسانیان و قیاصره روم در همان زمان ساسانیان بوجود و عرصه ظهور آید و هر عاقلی که فی ‏الجمله بصیرتی از تواریخ ایام داشته باشد می‏فهمد و بدیهی است در نزد او که احدی از پیغمبران بنی ‏اسرائیل بعد از این سلاطین بر نخواست حتی در زمان «عیسی» بعضی از این سلاطین در نهایت تسلط سلطنت داشتند و کیان و ساسانیان در ایران بلکه در غیر ایران تسلط داشتند و سایر سلاطین در زیر دست سلاطین ایران بودند. پس نصاری نمی‏توانند آن امر غیبی را بر امر عیسوی حمل کنند و چه بسیار واضح است از برای هر عاقل با بصیرتی که آن امر غیبی از کوه «پاران» با جلال و عظمت ظاهر شد و انقراض ساسانیان در زمان بهجت اقتران پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله  بود که ابتدای آن از کوه «پاران» بود تا آنکه بمدینه طیبه هجرت فرمودند و در همان زمان خسرو پرویز را کشتند و چندانی طول نکشید که در زمان خلافت خلیفه ثانی جمیع سلطنت ساسانیان منقرض شد.پس از برای طالبان حق واضح است که تعبیر خواب «دانیال» و تأویل کشف او از کوه «پاران» بعمل آمد چنانکه «موسی» در آخر عمر خود در آخر سفر استثناء از آن خبر داده بود و چنانکه «حبقوق» از آن خبر داد

مقایسه - نوشته اند که کورش ازهخامنشیان بوده که در529سال قبل ازولادت مسیح فوت نموده است احمقانی که میگویند ماچگونه پیروی ازدین حضرت محمد صلی الله علیه وآله کنیم وحال آنکه ایشان 1400سال قبل بوده آنگاه خودشان دنباله رو کورش شده اند چقدرسفاهت آنهارادرنوردیده است زیرا جنبه همیشه تازه بودن اسلام رادرک نکرده اند خودشان خرافی تر ازخرافه پرستانی شده اند که درلباس دین جلوه می کنند چراکه حتی تاریخ  رستم واسفندار  بسیار جلوتر ازکورش است که بصورت افسانه می باشد

ادامه دارد 

/ 0 نظر / 95 بازدید