مسائل فارسی غصب

 

مسأله ـ حلال نیست مال مسلم مگر به اذن و رضای او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حلال نیست مال اهل ذمه مگر به اذن و رضای ایشان. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست تصرف در مال غیر مگر به اذن و رضای او، یا از بابت ولایتی که خداوند جلّ‏شأنه قرار داده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ قبول نمی‏شود نمازی که در لباس غصبی یا مکان غصبی به جاآورند، و قبول نمی‏شود حجی و نه تصدّقی و نه طاعتی دیگر که به مال حرام به جاآورده‏اند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مالی را که صاحب آن از آن اعراض کرده مثل آن‏که حیوانی که خسته و ضعیف و لنگ شده آن را در بیابانی واگذارده و خود رفته، پس کسی دیگر آن را یافته و متوجه شده تا قوی شده، آن مال مال کسی است که آن را یافته و صاحب اولش نمی‏تواند آن را از او بگیرد مگر به رضای او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست خریدن مال دزدی و مال غصبی اگر بعینه معلوم باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است خریدن چیزی از دزد و از ظالم اگر بعینه معلوم نباشد که مال دزدی و مال غصب است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مال دزدی و مال غصبی را صاحب آن می‏تواند بگیرد به دست هرکس بیابد، پس اگر آن کس شاهد آورد که آن مال را از کسی خریده از فروشنده می‏گیرد چیزی را که به او داده و اگر شاهدی ندارد که آن را خریده نمی‏تواند که منع کند آن مال را از مالکش. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مال دزدی و مال مغصوب تلف شود مثل آن را یا قیمت آن را مالکش می‏تواند بگیرد از کسی که آن مال در نزد او تلف شده، یا از خود دزد و خود ظالم. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست خوردن مال یتیم و غیر یتیم از روی ظلم و خیانت و واجب است رد آن یا عوض آن به صاحبش. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ نجاتی نیست از برای کسی که متولّی امور بلاد و عباد است تا آن‏که حق هر ذی‏حقی را به او برساند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ باید حبس کرد غاصب و کسی که مال یتیم را خورده و کسی که امانتی را خیانت کرده تا آن‏که مال مردم را رد کنند و اگر چیزی دارند می‏توان آن را به عوض برداشت چه خود ایشان حاضر باشند یا غائب باشند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که کنیزی را از شخصی غصب کند و با او وطی کند و اولادی از او به وجود آید، باید خود کنیز و اولاد او را به صاحبش برگرداند و به علاوه اجرت خدمات کنیز و منافعی که از او برده به صاحب کنیز بدهد و کنیز و اولادش مملوک صاحب کنیز است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که غصب کند حیوانی را از شخصی، باید آن حیوان و انتفاع‏هایی که از آن برده به آن شخص بدهد و آن‏چه را که صرف و خرج آن حیوان کرده نباید از آن شخص بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که کرایه کند حیوانی را تا مکان معینی و تجاوز کند از آن مکان، اجرت آن قدری که زیاده برده علاوه بر کرایه باید بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که کرایه کند حیوانی را تا مکان معینی و تجاوز کند از آن مکان و حیوان تلف شود، باید قیمت آن حیوان را به آن قیمتی که در وقت مخالفت داشته بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که کرایه کند حیوانی را تا مکان معینی و تجاوز کند از آن مکان و عیبی در آن حیوان بهم رسد و زخم شود، یا لنگ گردد، باید قیمت کرد آن حیوان را در حال صحت و در حال عیب و تفاوت دو قیمت را باید به صاحب حیوان بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه صاحب حیوان و کسی که کرایه کرده آن را اختلاف کنند در قیمت حال صحت آن حیوان، صاحب حیوان باید شهود اقامه کند در ادعای خود، یا قسم یاد کند بر ادعای خود، پس هریک را به عمل آورد ادعای او ثابت می‏شود و می‏تواند که قسم را رد کند بر مستأجر پس اگر قسم یاد کرد ادعای او ثابت می‏شود و اگر نکول کرد ثابت نمی‏شود ادعای او و در این مسأله قیل و قال در میان است و بهتر از همه اقوال قول به مصالحه است چنانکه درهر موضع اشکالی حکم مصالحه جاری است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که به حکم ناحقی راضی به مصالحه شود آن مصالحه باطل است و اگر از روی علم به حق و رضای به مصالحه صلحی واقع شد خلاف آن را نباید کرد و مصالحه صحیح است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که در ملک غیر زراعتی کند یا درختی غرس کند یا عمارتی بسازد مالک می‏تواند که زایل کند از ملک خود آن‏چه را که در ملک خود کرده‏اند و می‏تواند اجاره ملک خود را بگیرد و آن‏ها را باقی گذارد و می‏تواند بخرد آن‏چه در ملک او است و قیمت آن را بدهد یا آن‏چه خرج شده بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست که مسلمی را به مفت و بلاعوض و بلااجرت به کاری داشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حق هیچ مسلمی نباید ضایع شود و باید به حق خود برسد و اگر در دنیا تضییع شد در آخرت احقاق خواهد شد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید